Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Kopalni Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna sp. z o.o.

Z życia firmy

Dodano: 16.11.2020

Kopalnia Soli „Wieliczka”

 

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Prezesa Zarządu

Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

 

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. ogłasza postepowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

 

Spółka od 2021 r. będzie działać pod firmą Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Działalność spółki istotnie zmieni swój charakter i będzie koncentrować się na prowadzeniu działalności komercyjnej, niezwiązanej bezpośrednio z udostępnianiem Kopalni turystom i będzie koncentrować się w obszarach działalności Hotelu „Grand Sal", Uzdrowiska Kopalni Soli „Wieliczka", a także działalność organizacji imprez oraz działalność handlową. 

 

I. Postępowanie składa się z trzech etapów:

1) badanie spełniania przez kandydatów wymogów formalnych na podstawie złożonych dokumentów oraz kwalifikacja do dalszego etapu,

2) rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy wykazali spełnienie wymagań formalnych,

3) wybór najlepszego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

 

II. Kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4) spełniać wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska Prezesa organu zarządzającego w spółkach handlowych;

5) korzystać z pełni praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

6) kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r., zgodnie z art. 4 pkt 39) w zw. z art. 8 pkt 37) ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 powinni dołączyć pisemne oświadczenie lustracyjne według wzoru określonego w załączniku Nr 1a do ww. ustawy,

7) stan zdrowia musi umożliwiać pełnienie funkcji Prezesa zarządu.

 

III.  Kandydatem nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z warunków wykluczających pełnienie funkcji Prezesa zarządu zgodnie z art. 22 pkt ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 

IV.  Ustala się następujące szczegółowe wymagania wobec kandydatów:

1) posiadanie wiedzy w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

2) posiadanie wiedzy w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, spółek publicznych oraz zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa,

3) minimum 2-letniego doświadczenia w zarządzaniu, na podstawie umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług, podmiotem, który prowadził minimum jedną z pięciu działalności:

- działalność hotelarska

- działalność uzdrowiskowa

- działalność organizatora imprez, konferencji, eventów,

- działalność gastronomiczna,

- działalność handlowa

 

V. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć:

1) CV,

2) list motywacyjny, 

3) pisemną koncepcję rozwoju, działalności i zarządzania Spółką w czasie trwania kadencji,

4) zaświadczenie o niekaralności (w oryginale), w przypadku braku możliwości otrzymania zaświadczenia z KRK, oryginał zaświadczenia należy przedstawić w dniu rozmowy kwalifikacyjnej,

5) oświadczenie, że wobec kandydata nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne lub karno-skarbowe, 

6) oświadczanie o aktualnym numerze telefonu i adresie poczty elektronicznej na potrzeby prowadzenia korespondencji związanej z postępowaniem kwalifikacyjnym,

7) oświadczenie o spełnieniu kryteriów wymienionych w pkt.2 oraz o niezaistnieniu przesłanek określonych w pkt. 3, 

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego,

9)  dokumenty potwierdzające kwalifikacje.

 

VI. Dokumenty mogą być składane w formie opisów poświadczonych przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty.

 

VII. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski muszą zawierać tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

VIII. Dokumenty złożone w postępowaniu kwalifikacyjnym niebędące oryginałami nie podlegają zwrotowi. 

 

IX. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z każdym kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki zostanie poruszony w szczególności następujący zakres zagadnień:

1) wiedza o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

2) wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania i kierowania zespołami pracowników,

3) znajomość rynku i wiedza o zakresie działalności w sektorze turystyki biznesowej (MICE) i jego otoczeniu regulacyjnym,

4) znajomość rynku i wiedza o zakresie działalności w sektorze opieki zdrowotnej i jego otoczeniu regulacyjnym,

5) znajomość rynku i wiedza o zakresie działalności w sektorze działalności gastronomicznej i handlowej i ich otoczeniu regulacyjnym

6) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych w tym zasad nadzoru właścicielskiego, z uwzględnieniem specyfiki spółek będących Państwowymi osobami prawnymi w rozumieniu ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

7) wiedza o funkcjonowaniu rynku i potencjalnej konkurencji, marketingu, promocji, reklamy, sprzedaży usług, public relations;

8) podstawowa znajomość ustawy Prawo górnicze i geologiczne,

9) znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad zachowywania bezpieczeństwa w prowadzeniu działalności (w tym znajomość ustawy o działaniach antyterrorystycznych),

10) przedstawionej przez kandydata koncepcji rozwoju, działalności i zarządzania Spółką.

 

X.  Informacje o Spółce Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., kandydaci mogą uzyskać, pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności, w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., ul .Park Kingi 1, budynek A, Sekretariat tel. +48 12 278 71 11 w godzinach 8:00-14:00 w dniach roboczych do 1 grudnia 2020 roku Kandydaci mogą uzyskać następujące informacje o spółce:

1)  Akt założycielski spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.,

2)  Sprawozdanie finansowe spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2019,

 

XI.  Zgłoszenia kandydatów można składać w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.” w terminie do 1 grudnia 2020 roku osobiście w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., ul. Park Kingi 1, budynek A, Sekretariat, w godz. 8:00 – 14:00 lub wysyłać na adres Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., ul. Park Kingi 1, 32-020 Wieliczka. W każdym przypadku o dochowaniu terminu decydować będzie data wpływu zgłoszenia do Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. Na kopercie kandydat zobowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.

 

XII. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi w dniach
2-3 grudnia 2020 r. w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 

 

XIII. Zgłoszenie kandydata, które wpłynie po upływie terminu do składania zgłoszeń lub zgłoszenie nie spełniające wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu nie będzie rozpatrywane, a kandydat nie weźmie udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

XIV. Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach I etapu postępowania kwalifikacyjnego oraz o dokładnej godzinie i terminie rozmowy kwalifikacyjnej, telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez kandydata w zgłoszeniu.

 

XV. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone od dnia 7 grudnia 2020 r. w Wieliczce, w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., ul .Park Kingi 1, budynek A, w godzinach 9:00-14:00.

 

XVI. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, na ich podstawie, zostanie sporządzony protokół, zawierający ranking kandydatów.

 

XVII. Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów. W takim przypadku kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

XVIII. Kandydat może w każdym czasie zrezygnować z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym zawiadamiając o tym Kopalnię Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. na piśmie.

 

XIX. Po dokonaniu wyboru, wybrany kandydat będzie zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie go na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Odmowa złożenia oświadczenia, bez względu na formę jej wyrażenia, będzie traktowana jak rezygnacja z udziału w postępowaniu. W takim wypadku wedle wyboru Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. zostanie wszczęte nowe postępowanie lub ponownie zostanie przeprowadzony proces wyboru spośród zgłoszonych kandydatów.  

 

XX.  Z Kandydatem wybranym na stanowisko Prezesa Zarządu, który złoży pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie go na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. zostanie zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania na czas pełnienie funkcji z obowiązkiem osobistego świadczenia usług.

 

 

 

  • Pobierz
    Załącznik nr 1 do postępowania kwalifikacyjnego
    Pobierz
  • Pobierz
    Załącznik nr 2 do postępowania kwalifikacyjnego
    Pobierz
Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne