Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Zastrzeżenia prawne

Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. prowadzi i administruje Serwisem internetowym pod adresem http://www.kopalnia.pl (zwanym „Serwisem”), udostępnianym osobom korzystającym z Serwisu. Cała zawartości Serwisu Internetowego Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. stanowi jej własność.

Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w Serwisie, jednak nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność ani kompletność informacji przedstawionych na stronach Serwisu. Jednocześnie Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w Serwisie ponosi sam Użytkownik. Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z Serwisu.

Serwis ma charakter informacyjny. Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie ich aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności dla określonych działań użytkowników Serwisu. Kopalnia Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik. Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. przysługuje prawo zmiany informacji umieszczonych w Serwisie, w dowolnym czasie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

Użytkownik Serwisu (zwany dalej „Użytkownikiem” ) ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów Serwisu, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. Żadna część Serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej, pisemnej zgody Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o.

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do wszelkich jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu oraz jakichkolwiek innych jego elementów należą do Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2003 Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz praw ochronnych na zastrzeżone znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy lub uzyskania zgody na takie korzystanie z Serwisu z Kopalni Soli „Wieliczka” Turystyka Sp. z o.o.

Informacja o stosowanych plikach cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze Użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis Kopalni Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji Użytkownika oraz informacji o logowaniu. Innymi słowy stosowane przez Serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera Użytkownika w czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają jedynie ułatwiać korzystanie z Serwisu.

Serwis Kopalni Soli „Wieliczka” wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google AdWords, GoogleAnalytics, Benhauer Sp. z o.o.) w celach statystycznych oraz reklamowych.

To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Użytkownik może zablokować usługę Analytics dla reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji reklam.

Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować, niedogodności w korzystaniu z naszego serwisu.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Kopalnia Soli "Wieliczka" Turystyka Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka (zwana dalej „Administratorem”).

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod@kopalnia.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą celach związanych z podjętą przez Panią/ Pana aktywnością na stronie internetowej https://www.kopalnia.pl, w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Przyjęcie zapytania dotyczącego oferty i udzielenie odpowiedzi oraz realizacja zamówienia art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy)
art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – kontakt z osobami składającymi  zamówienie w imieniu zmawiającego)
Obsługa procesu reklamacji art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy)
Wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wystawiania i przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny) – ustawa o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego
Rejestracja uczestników wydarzeń i imprez organizowanych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - identyfikacja osób wchodzących na teren Administratora w celu  zapewnienia bezpieczeństwa i porządku)
Prowadzenie działań promocyjno-marketingowych (wybrane formy komunikacji takie jak np. wysyłanie newsletterów mogą wymagać uzyskania dodatkowej Pani/Pana zgody na podstawie odrębnych przepisów prawa) art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - marketing bezpośredni produktów i usług)
Wykorzystywanie Pani/Pana wizerunku utrwalonego w formie zdjęć lub nagrania video wykonanych w trakcie wydarzeń i imprez organizowanych przez Administratora  (dotyczy  wybranych wydarzeń i wyłącznie po uzyskaniu akceptacji od uczestnika) art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  (prawnie uzasadniony interes - marketing bezpośredni produktów i usług)
Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności obsługę informatyczną strony internetowej https://www.kopalnia.pl, a także, w zależności od rodzaju aktywności podejmowanej na stronie https://www.kopalnia.pl, podmioty takie jak np. firmy kurierskie (w zakresie wysyłki zakupionego towaru), agencje marketingowe (w zakresie realizacji działań marketingowych), a ponadto podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowane:

a) przez okres realizacji umowy zawartej z Panią/Panem lub prowadzonej współpracy,
b) do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki opisane zostały w punkcie 3 powyżej),

Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i ich przechowywania). Podanie danych na potrzeby realizacji pozostałych celów (opisanych w pkt. 3) jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do skorzystania z określonej usługi.

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne