Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Formularz zgłaszania wizyty dziennikarzy

Dane zgłaszającego

*Informacje obowiązkowe

Obszar zainteresowań *

Medium *

Chciałbym odwiedzić *

Informacje dodatkowe

Czy potrzebujesz dodatkowych materiałów prasowych?


Wymagane zgody*


Wyślij zgłoszenie

*Informacje obowiązkowe.

 

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka (zwana dalej „Administratorem”).

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod@kopalnia.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą celach związanych z podjętą przez Panią/ Pana aktywnością na stronie internetowej https://www.kopalnia.pl, w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Udział w wizycie studyjnej (dalej: „Wizyta”) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy), 
Rejestracja uczestników Wizyty  art. 6 ust. 1 lit f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - identyfikacja osób wchodzących na teren Administratora w celu  zapewnienia bezpieczeństwa i porządku)
Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym)

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności obsługę informatyczną strony internetowej https://www.kopalnia.pl, a także, w zależności od rodzaju aktywności podejmowanej na stronie https://www.kopalnia.pl, podmioty takie jak np. firmy kurierskie (w zakresie wysyłki zakupionego towaru), agencje marketingowe (w zakresie realizacji działań marketingowych), agencje rekrutacyjne oraz firmy doradztwa personalnego (w zakresie obsługi procesu rekrutacji), a ponadto podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowane:

a) przez okres realizacji umowy zawartej z Panią/Panem lub prowadzonej współpracy,
b) do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki opisane zostały w punkcie 3 powyżej),
c) do momentu wycofania przez Panią / Pana zgody - w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych (przypadki opisane zostały w punkcie 3 powyżej).

Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy obowiązek taki wynika z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego (w zakresie wystawiania dokumentów księgowych i ich przechowywania), a także przepisów Kodeksu Pracy lub innych ustaw szczególnych (w zakresie zbierania danych na potrzeby rekrutacji). Podanie danych na potrzeby realizacji pozostałych celów (opisanych w pkt. 3) jest dobrowolne, lecz może okazać się niezbędne do skorzystania z określonej usługi.

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne