Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

Formularz zgłaszania wizyty dziennikarzy

Dane zgłaszającego

*Informacje obowiązkowe

Obszar zainteresowań *

Medium *

Chciałbym odwiedzić *

Informacje dodatkowe

Czy potrzebujesz dodatkowych materiałów prasowych?


Wymagane zgody


Wyślij zgłoszenie

*Informacje oznaczone jako obowiązkowe.

 

Klauzula informacyjna

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Kopalnia Soli "Wieliczka" Turystyka Sp. z o.o., Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka (zwana dalej „Administratorem”). 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: iod@kopalnia.pl.  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Udział w wizycie studyjnej (dalej: „Wizyta”) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz realizacja umowy),  
Rejestracja uczestników Wizyty  art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes - identyfikacja osób wchodzących na teren Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku)
Dochodzenie roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń) 

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności obsługę informatyczną strony internetowej https://www.kopalnia.pl, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowane:

- przez okres realizacji umowy zawartej z Panią/Panem, 

- do czasu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (przypadki takie opisane zostały w punkcie 3 powyżej). 

Po wskazanym wyżej okresie Pani/Pana dane osobowe będą archiwizowane przez czas, w którym właściwe przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa 

a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych,

b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

7. Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

8. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Wizycie. 

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne