Regulaminy

Regulamin zwiedzania

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka” i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka określa zasady zwiedzania tych obiektów zwanych dalej wyrobiskami Kopalni.
 2. Kopalnia jest zakładem górniczym i podlega przepisom Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 Nr 163 poz. 981 z późn. zm.).
 3. Zwiedzanie odbywa się w grupach z przewodnikiem wyznaczonym przez Kopalnię. Odłączanie się od grupy i samowolne zwiedzanie jest surowo zabronione.
 4. Wyjątkiem od zasady wymienionej w ust. 3 jest przebywanie w wydzielonym zespole komór, gdzie zwiedzanie odbywa się indywidualnie pod nadzorem Dyspozytora oraz służb górniczych.
 5. Wyrobiska Kopalni obejmujące Trasę Turystyczną, Trasę Górniczą oraz Tajemnice Wielickiej Kopalni nie są „muzeum”, w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm.).  


§2
Udostępnienie Kopalni

 1. Kopalnia udostępnia do zwiedzania różne warianty tras.
 2. Kopalnia jest czynna codziennie z wyjątkiem 1 stycznia, pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych, 1 listopada oraz 24 i 25 grudnia.
 3. Kopalnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia obiektu lub wprowadzenia ograniczeń w zwiedzaniu bez wcześniejszego uprzedzenia w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub względami organizacyjnymi.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia podawane są do wiadomości na stronie internetowej www.kopalnia.pl oraz w punktach sprzedaży i informacji Kopalni.
 5. Kopalnia udostępnia trasę przystosowaną dla osób nieporuszających się samodzielnie. Szczegółowe informacje i zasady zwiedzania ujęto w szczegółowych zasadach zwiedzania poszczególnych tras.


§3
Rezerwacja i sprzedaż

 1. Zwiedzanie Kopalni jest płatne.
 2. Wysokość opłat za zwiedzanie oraz zasady przyznawania ulg regulują cenniki zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka” dla poszczególnych tras, które są dostępne w siedzibie Kopalni, na stronie internetowej www.kopalnia.pl oraz w punktach informacji i sprzedaży.
 3. Kasy przyjmują opłaty w złotówkach oraz akceptują karty płatnicze.
 4. Rezerwacja i sprzedaż biletów na poszczególne trasy jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 5. Miejsca sprzedaży biletów, sposoby dokonywania rezerwacji zwiedzania poszczególnych tras zostały określone w szczegółowych zasadach zwiedzania, które dostępne są w siedzibie Kopalni, na stronie internetowej www.kopalnia.pl i w punktach informacji i sprzedaży Kopalni.
 6. W przypadku rezygnacji z usługi zwiedzania można dokonać zwrotu biletów w punkcie sprzedaży, w którym dokonano ich zakupu. Zwrot jest możliwy najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem zwiedzania.  Zwrot następuje  na podstawie dowodu zakupu.

§4
Ogólne zasady zwiedzania

 1. Zwiedzanie Kopalni jest możliwe po okazaniu ważnego biletu wstępu.
 2. Temperatura powietrza w Kopalni wynosi miedzy 14°C a 16°C, dlatego wskazane jest posiadanie odpowiedniej odzieży.
 3. Osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą zwiedzać Kopalnię tylko pod opieką osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną, w tym odpowiedzialność za osoby oddane im pod opiekę i za szkody przez nie wyrządzone.
 4. Podczas zwiedzania Trasy Turystycznej po wykupieniu specjalnego biletu możliwe jest fotografowanie i filmowanie do celów prywatnych (konieczność wykupienia biletu nie dotyczy Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). Bilet – pozwolenie na fotografowanie i filmowanie należy wykupić w kasach Kopalni. Opłata za taki bilet nie uprawnia do komercyjnego wykorzystywania wykonanych zdjęć i filmów, na które każdorazowo wymagana jest zgoda Kopalni (lub Muzeum w przypadku Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka). W przypadku wykorzystania fotografii i filmów do celów komercyjnych bez zgody Kopalni, będzie ona dochodzić swych praw na drodze sądowej. W kopalni znajdują się bowiem dzieła chronione prawem autorskim (m.in. znaki towarowe, niektóre elementy ekspozycji).
 5. Do Kopalni nie wolno wprowadzać ani wnosić zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych i słabo widzących.
 6. Do Kopalni nie wolno wnosić bagaży z wyjątkiem bagażu podręcznego. Za bagaż podręczny uważa się bagaż o maksymalnych wymiarach 35cm×20cm×20cm. Plecaki, torby, walizki o większych gabarytach należy pozostawić w autokarach i samochodach, lub oddać je do przechowalni bagażu znajdującej się w rejonie zejścia do Kopalni.
 7. Na terenie Kopalni zabrania się pozostawiania bez opieki bagażu lub innych przedmiotów, mogących prowadzić do zakłócenia funkcjonowania ruchu turystycznego. Bagaże i przedmioty pozostawione bez opieki zostaną usunięte i zneutralizowane lub zniszczone na koszt osób pozostawiających ww. przedmioty.
 8. Na Trasie Turystycznej znajdują się odcinki, które pokonuje się schodami, w związku z czym zaleca się pozostawienie wózków dziecięcych w miejscach wyznaczonych.
 9. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 10. Czas zwiedzania oraz przebieg poszczególnych tras zostały określone w szczegółowych zasadach zwiedzania, które dostępne są w siedzibie Kopalni, na stronie internetowej www.kopalnia.pl i w punktach informacji i sprzedaży Kopalni.


§5
Zasady bezpieczeństwa

 1. Kopalnia Soli „Wieliczka” chroniona jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony pod nazwą – „Straż Ochrony - SKARBNIK”- która działa na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1099). W zakresie bezpieczeństwa i porządku, przebywający na terenie Kopalni Soli „Wieliczka” zobowiązani są do wykonywania poleceń Straży Ochrony - również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.
 2. 2.      Teren Kopalni jest monitorowany oraz chroniony.
 3. Teren Kopalni i wszystkie znajdujące się na nim obiekty stanowią integralną, chronioną prawem całość. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek obiektów znajdujących się na terenie Kopalni.
 4. Turyści mogą poruszać się wyłącznie w miejscach udostępnionych do zwiedzania przez Kopalnię i na warunkach określonych w regulaminach.
 5. Zabrania się wstępu na teren Kopalni osobom nietrzeźwym, pozostającym pod wpływem środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, zakłóca zwiedzanie innym turystom lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 6. Na terenie Kopalni zabrania się spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 7. Osoby wchodzące na obiekt Kopalni Soli „Wieliczka” oraz ich podręczny bagaż mogą być poddane kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych itp. Wyznaczeni pracownicy kopalni mogą prosić o otwarcie i okazanie zawartości torebek podręcznych i innego bagażu. Osoby, które odmówią poddania się kontroli lub pozostawienia bagażu w przechowalni, nie zostaną wpuszczone na teren Kopalni.
 8. Zabronione jest wnoszenie na teren Kopalni broni oraz przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu powszechnemu, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów szczegółowych. Nie wolno wnosić również butelek i innych pojemników. O możliwości wniesienia przedmiotów nieobjętych tym Regulaminem decydują wyznaczeni pracownicy Kopalni.
 9. W trakcie zwiedzania Kopalni należy stosować się do poleceń przewodników, osób obsługi i służb technicznych prowadzących ruch turystyczny.
 10. W Kopalni obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia.


§6
Postanowienia końcowe

 1. Kopalnia zastrzega sobie prawo skierowania do opuszczenia obiektu turystów naruszających porządek publiczny lub świadomie i w sposób rażący łamiących zasady niniejszego regulaminu.
 2. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające ze stanu zdrowia lub umyślnego działania turysty.
 3. Na terenie Kopalni, bez jej zgody zabronione jest prowadzenie działalności handlowej oraz promocyjnej.
 4. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać Dyspozytorowi prowadzącemu ruch turystyczny lub na adres Kopalni: Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10.

Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

Szczegółowe zasady zwiedzania – Trasa Turystyczna oraz Podziemna Ekspozycja Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka

Załącznik nr 1 do Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”

 1. W czasie zwiedzania należy bezwzględnie stosować się do zapisów Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka” i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
 2. Trasa Turystyczna jest dostępna dla turystów indywidualnych i grupowych.
 3. Zwiedzanie Trasy Turystycznej łącznie z Podziemną Ekspozycją Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka trwa około 3 godzin. Ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa Kopalnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu zwiedzania oraz wyłączenia poszczególnych wyrobisk bez podania konkretnej przyczyny. Do czasu zwiedzania nie wlicza się pobytu w wydzielonym zespole komór, gdzie zwiedzanie odbywa się indywidualnie pod nadzorem Dyspozytora oraz służb górniczych, w którym czas pobytu ograniczony jest godzinami otwarcia Kopalni
 4. Bilety na zwiedzanie Trasy Turystycznej uprawniają do zwiedzania Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka bez dodatkowych opłat. Zwiedzanie podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka odbywa się po zwiedzaniu Trasy Turystycznej. Turyści pragnący zwiedzić podziemną Ekspozycję Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oczekują w oznaczonym miejscu na zorganizowanie się grupy osób chętnych na zwiedzanie. Bilety na zwiedzanie Trasy Turystycznej i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka można zakupić:

  a. w kasach Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. w budynku szybu Daniłowicza, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10, w dniu zwiedzania
  b. w Biurze Promocji Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 31-007 Kraków, ul. Wiślna 12a, niezależnie od planowanej daty zwiedzania, ale nie później niż 4 godziny przed jego rozpoczęciem.
  c. on-line na stronie www.kopalnia.pl, zasady sprzedaży biletów on-line określa osobny regulamin

 5. Istnieje możliwość zakupu pakietów na zwiedzanie Trasy Turystycznej i Trasy Górniczej, zasady ich zakupu reguluje odrębny regulamin.
 6. Turyści indywidualni zwiedzający w języku polskim oczekują na zwiedzanie do momentu zebrania się grupy 40 osób, jednak nie dłużej niż godzinę od chwili zakupu biletu.
 7. Turyści indywidualni zwiedzający w językach obcych wybierają konkretny dzień i godzinę zwiedzania, tzw. turę z przewodnikiem oprowadzającym w danym języku. Aktualny wykaz tur obcojęzycznych znajduje się w punktach informacji i sprzedaży Kopalni oraz na stronie internetowej www.kopalnia.pl. Ilość miejsc w turach obcojęzycznych jest ograniczona. Obcojęzyczne grupy zorganizowane zwiedzające w językach obcych mają obowiązek korzystania z Przewodników Kopalni oprowadzających w językach obcych. W przypadku gdy Kopalnia nie dysponuje przewodnikiem oprowadzającym w danym języku, obcojęzyczne grupy zorganizowane mają obowiązek korzystania z przewodników oprowadzających w językach obcych z możliwością tłumaczenia na język ojczysty po uprzednim wyrażeniu zgody przez uprawnionego pracownika Kopalni.
 8. Grupa przydzielona jednemu przewodnikowi może liczyć standardowo do 40 osób. W przypadku tur obcojęzycznych, jeżeli liczba chętnych przekroczy 40 osób, Dyspozytor prowadzący ruch turystyczny może przydzielić dodatkową osobę obsługi, która pełni funkcję tzw. przewodnika końcowego.
 9. Zwiedzanie Kopalni z przewodnikiem w grupach zorganizowanych wymaga wcześniejszej rezerwacji.
  9. 1. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
  9. 2. Zgłoszenie rezerwacji wymaga formy pisemnej. Formularz zgłoszenia rezerwacji można otrzymać:
  a. e-mailowo: rezerwacja@kopalnia.pl,
  b. faxem:  48 12 278 75 45,
  c. wypełnić na stronie internetowej www.kopalnia.pl
  d. telefonicznie: 48 12 278 75 43, 48 12 278 75 44, podając telefonicznie adres e-mail, na który ma zostać wysłany. Telefoniczne zgłoszenie rezerwacji wymaga potwierdzenia w formie: pisemnej, e-mail lub fax, w terminie do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego, w przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
  9.3. Formularz zgłoszenia rezerwacji zwiedzania Kopalni zawiera następujące informacje:
  a. dane Kontrahenta do wystawienia faktury, tj. nazwę Kontrahenta, adres, numer NIP
  b. numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail
  c. planowaną datę zwiedzania,
  d. planowaną godzinę zwiedzania,
  e. liczbę osób,
  f. typ biletów, tj. ilość biletów normalnych, ilość biletów ulgowych, ilość biletów szkolnych,
  g. narodowość uczestników grupy oraz język oprowadzania,
  h. preferowaną formę płatności końcowej - możliwe formy płatności to gotówka, karta płatnicza, przedpłata, przy czym płatność winna wpłynąć na konto kopalni najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą zwiedzania i przelew 7 dni po zrealizowanej usłudze. Przelew dokonany w ciągu 7 dni od daty zrealizowania usługi będzie możliwy tylko pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Kopalnię. Rezerwacje o wartości przekraczającej równowartość 15 tys. złotych polskich wymagają formy przelewu bankowego, zgodnie z  art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
  i. Dodatkowe usługi – zjazd windą , imienny wybór przewodnika,  obiad.

  9.4. Przyjęcie zgłoszenia rezerwacji zostanie przez Kopalnię wysłane na wskazany w formularzu e- mail w ciągu  2 dni od daty wpływu zgłoszenia do Kopalni. 
  9.5. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku za zwiedzanie w przeciągu 3 dni od daty przyjęcia zgłoszenia rezerwacji przez Kopalnię, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym zwiedzanie. Kwota zadatku oraz link do systemu płatności zostaną wysłane przez Kopalnię na wskazany e-mail w formularzu zgłoszenia. Płatność zadatku następuje w drodze przelewu elektronicznego lub internetowej płatności kartą płatniczą, za pośrednictwem systemu eCard Spółka Akcyjna. 
  9.6. Rezerwacje w dniu zwiedzania będą przyjmowane w trybie indywidualnego ustalenia zasad z Kontrahentem, w miarę dostępności miejsc. 
  9.7. Potwierdzenie rezerwacji zostanie przez Kopalnię wysłane na podany w formularzu e-mail wraz z elektroniczną fakturą zaliczkową  wystawianą na dokonaną przez Kontrahenta wpłatę, zgodnie z pkt. 9.5.
  9.8. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane lub wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu banku lub systemu, za pomocą którego Kontrahent dokonuje płatności. 
  9.9. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kontrahenta w formularzu zgłoszenia nieprawdziwych lub błędnych danych.
  9.10. W przypadku nie dokonania wpłaty zadatku w terminie opisanym w pkt. 9.5 zgłoszenie rezerwacji zostanie automatycznie anulowane. 
  9.11. Zawarcie umowy świadczenia usługi przez Kopalnię dochodzi do skutku w momencie otrzymania zadatku przez Kopalnię złożonej rezerwacji Kontrahenta, zgodnie z pkt. 9.5. 
  9.12. Zmiany w potwierdzonej rezerwacji będą możliwe tylko pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Kopalnię. 
  9.13. Kontrahent może na dany dzień dokonać maksymalnie rezerwacji 4 grup, większa ilość grup jest możliwa tylko pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Kopalnię, w miarę dostępności miejsc.
  9.14. Kontrahent, który dokonał rezerwacji zwiedzania zobowiązany jest do poinformowania Kopalni o anulacji rezerwacji w terminie do 3 dni od daty planowanego zwiedzania przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: rezerwacja@kopalnia.pl. Kontrahentowi nie przysługuje prawo zwrotu zadatku.
  9.15. W razie nie dokonania anulacji rezerwacji w wyżej wskazanym terminie, Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kopalni kary umownej w wysokości 60% wartości rezerwacji.
  9.16. Realizacja rezerwacji i odbiór biletów na zwiedzanie następuje w kasie kopalni, w budynku nadszybia Szybu Daniłowicz, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10, w dniu zwiedzania. Godzina podana na potwierdzeniu rezerwacji jest godziną rozpoczęcia zwiedzania. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, zwiedzający winni stawić się w Kopalni co najmniej 15 minut przed godziną rozpoczęcia zwiedzania. Zgłoszenie się przy stanowisku kasowym po wskazanej w potwierdzonej rezerwacji godzinie skutkuje utratą możliwości zwiedzania Kopalni bez możliwości odzyskania poniesionych kosztów, chyba że dostępna będzie inna godzina w tym samym dniu i Kopalnia wyrazi zgodę na zmianę godziny zwiedzania.
  9.17. W przypadku, gdy w dniu realizacji usługi Kontrahent zgłosi dodatkowych uczestników grupy ponad dokonaną rezerwację, wykonanie usługi dla tych osób będzie możliwe tylko pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Kopalnię, w miarę dostępności miejsc.
  9.18. Podczas odbioru biletów w kasie Kopalni będzie wystawiona elektroniczna faktura VAT, forma płatności zgodna z potwierdzeniem rezerwacji. W przypadku zmian w dokonanej przez Kontrahenta rezerwacji, gdzie nastąpi zmiana typu biletów, zmiana języka oprowadzania oraz w przypadku większej liczby osób niż w dokonanej przez kontrahenta rezerwacji, Kopalnia uwzględni te okoliczności przy wystawieniu faktury VAT. W przypadku formy płatności przedpłata, domyślnym zwrotem bądź dopłatą jest gotówka lub karta płatnicza.
  9.19. Grupa zorganizowana przydzielona jednemu przewodnikowi może liczyć maksymalnie 40 osób a minimalnie 20 osób. Grupy zorganizowane liczące więcej niż 40 osób dzielone są na mniejsze grupy. O liczbie przydzielonych przewodników do grup decyduje Kopalnia.

 10. Zwiedzanie zaczyna się zejściem schodami (380 stopni) w Szybie Daniłowicza na poziom I Kopalni, a kończy się wyjazdem z poziomu III Szybem Regis, Szybem Daniłowicza lub Szybem św. Kingi (w przypadku wyjazdu szybem Regis oraz szybem św. Kingi, po wyjeździe na powierzchnię, przewodnik odprowadza turystów w rejon Szybu Daniłowicza).
 11. Turyści mogą za dodatkową opłatą rozpocząć zwiedzanie zjazdem windą w Szybie Daniłowicza, przy czym, ze względu na pojemność windy jednorazowa liczba osób zjeżdżających nie może przekroczyć 35 osób. O dostępności takiej usługi każdorazowo decyduje Dyspozytor prowadzący ruch turystyczny.
 12. Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia indywidualnego odbiornika systemu radiowej transmisji danych (głosu przewodnika) typu Tour Guide. Posiadanie odbiornika systemu Tour Guide w trakcie zwiedzania nie jest obowiązkowe a zwiedzanie Kopalni bez urządzeń do radiowej transmisji danych nie jest podstawą do zwrotu całości lub części opłaty za bilet. Turyści zwiedzający Kopalnię mogą korzystać z odbiorników typu Tour Guide należących jedynie do Kopalni Soli „Wieliczka”. Korzystanie z jakichkolwiek innych odbiorników radiowych lub innych urządzeń tego typu w trakcie zwiedzania jest zabronione.
 13. Fragment Trasy Turystycznej jest przystosowany i udostępniony dla turystów nieporuszających się samodzielnie, zarówno indywidualnych jak i grupowych, którzy ponoszą opłatę wg. cennika zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka” dla turystów nieporuszających się samodzielnie. 

  13.1. Turyści grupowi dokonują rezerwacji zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 9 niniejszego załącznika, z wyłączeniem pkt. 9.19.
  13.2 Tury dla turystów indywidualnych nieporuszających się samodzielnie organizowane są codziennie przez cały rok. Aktualny wykaz tur dla turystów indywidualnych nieporuszających się samodzielnie znajduje się w punktach informacji i sprzedaży Kopalni oraz na stronie internetowej www.kopalnia.pl. Zwiedzanie wymaga wcześniejszej rezerwacji. Turyści indywidualni, którzy nie dokonają rezerwacji będą mogli dołączyć do tury w miarę wolnych miejsc.

 

Szczegółowe zasady zwiedzania – Trasa Górnicza

Załącznik nr 2 do Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”

1. W czasie zwiedzania należy bezwzględnie stosować się do zapisów Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”” i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
2. Trasa Górnicza jest dostępna dla osób, które ukończyły 10 rok życia.
3. Ze względu na bezpieczeństwo oraz nierówne i wyboiste podłoże oraz konieczność przejścia schodami Trasa Górnicza jest niedostępna dla osób nieporuszających się samodzielnie.
4. Zwiedzanie Trasy Górniczej trwa około 3 godziny.
5. Trasa Górnicza jest dostępna dla turystów indywidualnych i grupowych.
6. Grupa przydzielona jednemu przewodnikowi może liczyć maksymalnie 20 osób.
7. Turyści indywidualni zwiedzający w języku polskim lub w językach obcych wybierają konkretny dzień i godzinę zwiedzania, tzw. turę z przewodnikiem oprowadzającym w danym języku. Aktualny wykaz tur znajduje się w punktach sprzedaży i informacji oraz na stronie internetowej www.kopalnia.pl. Turyści indywidualni nie muszą dokonywać rezerwacji, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc jest ona zalecana. Obcojęzyczne grupy zorganizowane zwiedzające w językach obcych mają obowiązek korzystania z Przewodników Kopalni oprowadzających w językach obcych. W przypadku gdy Kopalnia nie dysponuje przewodnikiem oprowadzającym w danym języku, obcojęzyczne grupy zorganizowane mają obowiązek korzystania z przewodników oprowadzających w językach obcych z możliwością tłumaczenia na język ojczysty po uprzednim wyrażeniu zgody przez uprawnionego pracownika Kopalni.
8. Bilety na zwiedzanie Trasy Górniczej można zakupić:
a. w kasach Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. nadszybie Szybu Regis, 32-020 Wieliczka, Plac Kościuszki 9, w dniu zwiedzania,
b. w kasach Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. nadszybie Szybu Daniłowicza, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10, w dniu zwiedzania,
c. w Biurze Promocji Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 31-007 Kraków, ul. Wiślna 12a, niezależnie od planowanej daty zwiedzania, ale nie później niż 4 godziny przed jego rozpoczęciem.
d. on-line na stronie www.kopalnia.pl, zasady sprzedaży biletów on-line określa osobny regulamin.
9. Istnieje możliwość zakupu pakietów na zwiedzanie Trasy Turystycznej i Trasy Górniczej. Zasady ich zakupu reguluje odrębny regulamin.
10. Zwiedzanie Kopalni z przewodnikiem w grupach zorganizowanych wymaga wcześniejszej rezerwacji
10.1. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
10.2. Zgłoszenie rezerwacji wymaga formy pisemnej. Formularz zgłoszenia rezerwacji można otrzymać:
a. e-mailowo: trasa.gornicza@kopalnia.pl,
b. faxem: 48 278 75 74 ,
c. wypełnić na stronie internetowej www.kopalnia.pl.
d. telefonicznie: 48 12 278 75 70, podając telefonicznie adres e-mail, na który ma zostać wysłany. Telefoniczne zgłoszenie rezerwacji wymaga potwierdzenia w formie: pisemnej, e- mail lub fax, w terminie do 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego, w przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.
10.3. Formularz zgłoszenia rezerwacji zwiedzania Kopalni zawiera następujące informacje:
a. dane Kontrahenta do wystawienia faktury, tj. nazwę Kontrahenta, adres, numer NIP,
b. numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail,
c. planowaną data zwiedzania,
d. planowaną godzina zwiedzania,
e. liczbę osób,
f. typ biletów, tj. ilość biletów normalnych, ilość biletów ulgowych, ilość biletów szkolnych,
g. narodowość uczestników grupy oraz język oprowadzania,
h. preferowaną formę płatności końcowej - możliwe formy płatności to gotówka, karta płatnicza, przedpłata, przy czym płatność winna wpłynąć na konto kopalni najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą zwiedzania i przelew 7 dni po zrealizowanej usłudze. Przelew dokonany w ciągu 7 dni od daty zrealizowania usługi będzie możliwy tylko pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Kopalnię.
Rezerwacje o wartości przekraczającej równowartość 15 tys. złotych polskich wymagają formy przelewu bankowego, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).
i. Dodatkowe usługi – obiad.
10.4. Przyjęcie zgłoszenia rezerwacji zostanie przez Kopalnię wysłane na wskazany w formularzu e- mail w ciągu 2 dni od daty wpływu zgłoszenia do Kopalni.
10.5. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku za zwiedzanie w przeciągu 3 dni od daty przyjęcia zgłoszenia rezerwacji przez Kopalnię, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym zwiedzanie. Kwota zadatku oraz link do systemu płatności zostaną wysłane przez Kopalnię na wskazany e-mail w formularzu zgłoszenia. Płatność zadatku następuje w drodze przelewu elektronicznego lub internetowej płatności kartą płatniczą, za pośrednictwem systemu eCard Spółka Akcyjna.
10.6. Rezerwacje w dniu zwiedzania będą przyjmowane w trybie indywidualnego ustalenia zasad z Kontrahentem, w miarę dostępności miejsc.
10.7. Potwierdzenie rezerwacji zostanie przez Kopalnię wysłane na podany w formularzu e-mail wraz z elektroniczną fakturą zaliczkową wystawianą na dokonaną przez Kontrahenta wpłatę, zgodnie z pkt. 10.5.
10.8. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje związane lub wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu banku lub systemu, za pomocą którego Kontrahent dokonuje płatności.
10.9. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kontrahenta w formularzu zgłoszenia nieprawdziwych lub błędnych danych.
10.10. W przypadku nie dokonania wpłaty zadatku w terminie opisanym w pkt. 10.5, zgłoszenie rezerwacji zostanie automatycznie anulowane.
10.11. Zawarcie umowy świadczenia usługi przez Kopalnię dochodzi do skutku w momencie otrzymania zadatku przez Kopalnię złożonej rezerwacji Kontrahenta, zgodnie z pkt. 10.5.
10.12. Zmiany w potwierdzonej rezerwacji będą możliwe tylko pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez Kopalnię, w miarę dostępności miejsc.
10.13. Kontrahent, który dokonał rezerwacji zwiedzania zobowiązany jest do poinformowania Kopalni o anulacji rezerwacji w terminie do 3 dni od daty planowanego zwiedzania przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: trasa.gornicza@kopalnia.pl. Kontrahentowi nie przysługuje prawo zwrotu zadatku.
10.14. W razie niedokonania anulacji rezerwacji w wyżej wskazanym terminie, Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kopalni kary umownej w wysokości 60% wartości rezerwacji.
10.15. Realizacja rezerwacji i odbiór biletów na zwiedzanie następuje w kasie kopalni, w budynku nadszybia Szybu Regis, 32-020 Wieliczka, Plac Kościuszki 9, w dniu zwiedzania. Godzina podana na potwierdzeniu rezerwacji jest godziną rozpoczęcia zwiedzania. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, zwiedzający winni stawić się w Kopalni co najmniej 15 minut przed godziną rozpoczęcia zwiedzania. Zgłoszenie się przy stanowisku kasowym po wskazanej w potwierdzonej rezerwacji godzinie skutkuje utratą możliwości zwiedzania Kopalni bez możliwości odzyskania poniesionych kosztów, chyba że dostępna będzie inna godzina w tym samym dniu i Kopalnia wyrazi zgodę na zmianę godziny zwiedzania.
10.16. W przypadku, gdy w dniu realizacji usługi Kontrahent zgłosi dodatkowych uczestników grupy ponad dokonaną rezerwację, wykonanie usługi dla tych osób będzie możliwe tylko pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez kopalnię, w miarę dostępności miejsc.
10.17. Podczas odbioru biletów w kasie Kopalni będzie wystawiona elektroniczna faktura VAT, forma płatności zgodna z potwierdzeniem rezerwacji. W przypadku zmian w dokonanej przez Kontrahenta rezerwacji, gdzie nastąpi zmiana typu biletów, zmiana języka oprowadzania przewodnika oraz w przypadku obsłużenia większej liczby osób niż w dokonanej przez kontrahenta rezerwacji, Kopalnia uwzględni te okoliczności przy wystawieniu faktury VAT. W przypadku formy płatności przedpłata, domyślnym zwrotem bądź dopłatą jest gotówka lub karta płatnicza.
10.18. Grupa zorganizowana przydzielona jednemu przewodnikowi może liczyć maksymalnie 20 osób a minimalnie 10 osób. Grupy zorganizowane liczące więcej niż 20 osób dzielone są na mniejsze grupy. O liczbie przydzielonych przewodników do grup decyduje Kopalnia.
11. W wyrobiskach podziemnych Trasy Górniczej można się poruszać wyłącznie w obuwiu pełnym, osłaniającym stopę. Turyści w obuwiu innym od wymienionego (np. w klapkach, sandałach, butach na wysokim obcasie itp.) proszeni są o zmianę obuwia na odpowiednie przed godziną zejścia widniejącą na bilecie, w przeciwnym wypadku, ze względów bezpieczeństwa, nie będą mogli rozpocząć zwiedzania.
12. Zwiedzanie zaczyna się zjazdem windą w Szybie Regis na poziom I Kopalni a kończy wyjazdem tym samym szybem z poziomu II. Ze względów bezpieczeństwa i organizacyjnych Kopalnia zastrzega sobie prawo wyłączenia poszczególnych wyrobisk bez podania konkretnej przyczyny oraz możliwość zjazdu lub wyjazdu innym szybem niż szyb Regis.
13. Przed zwiedzaniem turyści otrzymują karty elektroniczne, które odtąd są identyfikatorami na całej trasie zwiedzania. Po zakończeniu zwiedzania turysta jest zobowiązany zwrócić kartę w wyznaczonym miejscu.
14. Turyści spóźnieni lub nieposiadający karty elektronicznej nie będą mogli dołączyć do grupy.
15. Przed zjazdem do wyrobisk podziemnych każdy turysta otrzymuje hełm górniczy, kombinezon ochronny, pochłaniacz tlenku węgla i lampę górniczą oraz przechodzi szkolenie dotyczące sposobu ich użycia. Turysta zobowiązany jest dbać o powierzone wyposażenie, które po zwiedzaniu należy zwrócić pracownikom obsługi w stanie nieuszkodzonym.
16. Warunkiem zwiedzania Trasy Górniczej jest imienne wpisanie się do „Książki zjazdów osób spoza zakładu górniczego” i pisemne potwierdzenie odbycia szkolenia z obsługi pochłaniacza tlenku węgla

 

Szczegółowe zasady zwiedzania – Szlak Pielgrzymkowy „Szczęść Boże”

Załącznik nr 3 do Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”

1. W czasie zwiedzania należy bezwzględnie stosować się do zapisów Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka” i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
2. Szlak Pielgrzymkowy „Szczęść Boże” obejmuje zwiedzanie części wyrobisk Kopalni.
3. Szlak Pielgrzymkowy „Szczęść Boże” jest dostępny tylko dla turystów grupowych.
4. Zwiedzanie Szlaku Pielgrzymkowego „Szczęść Boże” trwa około 2,5 godziny. Ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa Kopalnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu zwiedzania. W przypadku obecności w grupie osoby duchownej istnieje możliwość odprawienia przez nią Mszy Świętej w kaplicy św. Jana Pawła II lub kaplicy św. Jana na poz. III. Fakt ten należy uzgodnić w trakcie dokonywania rezerwacji.
5. Grupa przydzielona jednemu przewodnikowi może liczyć maksymalnie 40, a minimalnie 20 osób. Grupy liczące więcej niż 40 osób dzielone są na mniejsze grupy. O liczbie przydzielonych przewodników do grup decyduje Kopalnia.
6. Obcojęzyczne grupy zorganizowane zwiedzające w językach obcych mają obowiązek korzystania z Przewodników Kopalni oprowadzających w językach obcych. W przypadku gdy Kopalnia nie dysponuje przewodnikiem oprowadzającym w danym języku, obcojęzyczne grupy zorganizowane mają obowiązek korzystania z przewodników oprowadzających w językach obcych z możliwością tłumaczenia na język ojczysty po uprzednim wyrażeniu zgody przez uprawnionego pracownika Kopalni.
7. Bilety na zwiedzanie Szlaku pielgrzymkowego Szczęść Boże można zakupić:
7.1. w Dziale Organizacji Imprez Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10,
7.2. w Biurze Promocji Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 31-007 Kraków, ul. Wiślna 12a,
8. Rezerwację zwiedzania można dokonać:
8.1. telefonicznie: 48 12 278 73 92, 48 12 426 20 50,
8.2. e-mailowo: pielgrzymka@kopalnia.pl, szczesc.boze@kopalnia.pl, biuro.promocji@kopalnia.pl,
8.3. faxem: 48 12 278 73 93, 48 12 426 20 51.
9. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki za zwiedzanie.
10. Rezerwację zwiedzania można odwołać najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem zwiedzania.
11. Istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia indywidualnego odbiornika systemu radiowej transmisji danych (głosu przewodnika) typu Tour Guide. Posiadanie odbiornika systemu Tour Guide w trakcie zwiedzania nie jest obowiązkowe a zwiedzanie Kopalni bez urządzeń do radiowej transmisji danych nie jest podstawą do zwrotu całości lub części opłaty za bilet. Turyści zwiedzający Kopalnię mogą korzystać z odbiorników typu Tour Guide należących jedynie do Kopalni Soli „Wieliczka”. Korzystanie z jakichkolwiek innych odbiorników radiowych lub innych urządzeń tego typu w trakcie zwiedzania jest zabronione.
12. Zwiedzanie zaczyna się zejściem schodami (380 stopni) w Szybie Daniłowicza na poziom I Kopalni, a kończy się wyjazdem z poziomu III szybem Regis, Szybem Daniłowicza lub Szybem św. Kingi (w przypadku wyjazdu szybem Regis oraz szybem św. Kingi, po wyjeździe na powierzchnię, przewodnik odprowadza turystów w rejon Szybu Daniłowicza).
13. Turyści mogą za dodatkową opłatą rozpocząć zwiedzanie zjazdem windą w Szybie Daniłowicza, przy czym, ze względu na pojemność windy jednorazowa liczba osób zjeżdżających nie może przekroczyć 35 osób. O dostępności takiej usługi każdorazowo decyduje Dyspozytor prowadzący ruch turystyczny.
14. W Kaplicy św. Jana Pawła II oraz św. Jana może przebywać jednocześnie maksymalnie po 80 osób. Msze Święte z udziałem większej ilości osób mogą być organizowane w innych miejscach sakralnych w ramach indywidualnych ustaleń dokonywanych w czasie rezerwacji zwiedzania.

 

Szczegółowe zasady zwiedzania – Programy dla grup szkolnych i przedszkolnych: Odkrywamy Solilandię, Śladami Legend Wielickiej Kopalni, Zostań Eksploratorem Kopalnianych Głębin

Załącznik nr 5 do Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”

1. W czasie zwiedzania należy bezwzględnie stosować się do zapisów Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka” i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
2. Programy dostępne są tylko dla grup.
3. Zwiedzanie w zależności od wybranego programu trwa od 2,5 do 3,5 godziny. Ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa Kopalnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu zwiedzania.
4. Grupa przydzielona jednemu przewodnikowi może liczyć maksymalnie 40, a minimalnie 20 osób. Grupy liczące więcej niż 40 osób dzielone są na mniejsze grupy. O liczbie przydzielonych przewodników do grup decyduje Kopalnia.
5. Programy zwiedzania dla grup szkolnych odbywają się zgodnie ze scenariuszami dostosowanymi do grup wiekowych:
5.1. Odkrywamy Solilandię: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie klas od I-III,
5.2. Śladami Legend Wielickiej Kopalni: uczniowie klas IV-VI,
5.3. Zostań Eksploratorem Kopalnianych Głębin: uczniowie gimnazjów i szkół średnich.
6. Bilety na zwiedzanie w ramach programów dla grup szkolnych i przedszkolnych można nabyć:
6.1. w Dziale Organizacji Imprez Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.,
32-020 Wieliczka, Park Kingi 10,
6.2. w Biurze Promocji Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.,
31-007 Kraków, ul. Wiślna 12a.
7. Rezerwację zwiedzania można dokonać:
7.1. telefonicznie: 48 12 278 73 92, 48 12 426 20 50,
7.2. e-mailowo: imprezy@kopalnia.pl, biuro.promocji@kopalnia.pl,
7.3. faxem: 48 12 278 73 93, 48 12 426 20 51.
8. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zaliczki za zwiedzanie.
9. Rezerwację zwiedzania można odwołać najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem zwiedzania.
10. Zwiedzanie zaczyna się zejściem schodami (380 schodów) w Szybie Daniłowicza na poziom I Kopalni, a kończy się wyjazdem z poziomu III Szybem Regis, Szybem Daniłowicza lub Szybem św. Kingi (w przypadku wyjazdu szybem Regis oraz szybem św. Kingi, po wyjeździe na powierzchnię, przewodnik odprowadza turystów w rejon Szybu Daniłowicza).
11. Turyści mogą za dodatkową opłatą rozpocząć zwiedzanie zjazdem windą w Szybie Daniłowicza, przy czym, ze względu na pojemność windy jednorazowa liczba osób zjeżdżających nie może przekroczyć 35 osób. O dostępności takiej usługi każdorazowo decyduje Dyspozytor prowadzący ruch turystyczny.
12. Programy realizowane są tylko w języku polskim. Wyjątek stanowi program Zostań Eksploratorem Kopalnianych Głębin, który może być realizowany również w języku angielskim.
13. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osoby oddane im pod opiekę, w tym za wyrządzone przez nie szkody.

 

Szczegółowe zasady zwiedzania – Odkrywamy Solilandię dla Rodzin

Załącznik nr 6 do Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”

1. W czasie zwiedzania należy bezwzględnie stosować się do zapisów Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka” i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
2. Program dostępny jest tylko dla turystów indywidualnych.
3. Zwiedzanie trwa około 2,5 godziny. Ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa Kopalnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu zwiedzania.
4. Grupa przydzielona jednemu przewodnikowi może liczyć maksymalnie 40, a minimalnie 20 osób. Grupy liczące więcej niż 40 osób dzielone są na mniejsze grupy. O liczbie przydzielonych przewodników do grup decyduje Kopalnia.
5. Ze względu na scenariusz zwiedzania nawet w wypadku przydzielenia grupie dwóch przewodników, jej liczebność nie może przekroczyć 50 osób.
6. Bilety na zwiedzanie w ramach programu Odkrywamy Solilandię dla Rodzin można zakupić:
6.1. w Dziale Organizacji Imprez Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10,
6.2. w Biurze Promocji Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 31-007 Kraków, ul. Wiślna 12a.
7. Turyści wybierają konkretny dzień i godzinę zwiedzania, tzw. turę. Aktualny wykaz tur znajduje się w punktach sprzedaży i informacji oraz na stronie internetowej www.kopalnia.pl. Turyści nie muszą dokonywać rezerwacji, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc jest ona zalecana.
8. Rezerwację zwiedzania można dokonać:
8.1. telefonicznie: 48 12 278 73 92, 48 12 426 20 50,
8.2. e-mailowo: imprezy@koplania.pl, biuro.promocji@kopalnia.pl.
9. Godziny odbioru biletów są wskazywane w trakcie dokonywania rezerwacji. Turyści spóźnieni nie będą mogli wziąć udziału w zwiedzaniu.
10. Turyści, którzy nie dokonają rezerwacji mogą zakupić bilety pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w grupie.
11. Zwiedzanie zaczyna się zejściem schodami (380 stopni) w Szybie Daniłowicza na poziom I Kopalni, a kończy się wyjazdem z poziomu III szybem Regis, Szybem Daniłowicza lub Szybem św. Kingi (w przypadku wyjazdu szybem Regis oraz szybem św. Kingi, po wyjeździe na powierzchnię, przewodnik odprowadza turystów w rejon Szybu Daniłowicza).
12. Turyści mogą za dodatkową opłatą rozpocząć zwiedzanie zjazdem windą w Szybie Daniłowicza, przy czym, ze względu na pojemność windy jednorazowa liczba osób zjeżdżających nie może przekroczyć 35 osób. O dostępności takiej usługi każdorazowo decyduje Dyspozytor prowadzący ruch turystyczny.
13. Program realizowany jest tylko w języku polskim.
14. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osoby oddane im pod opiekę, w tym za wyrządzone przez nie szkody.

 

Szczegółowe zasady zwiedzania – Podziemna Eskapada

Załącznik nr 9 do Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”

1. W czasie zwiedzania należy bezwzględnie stosować się do zapisów Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka” i Podziemnej Ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
2. Podziemna Eskapada jest dostępna tylko dla turystów grupowych.
3. Zwiedzanie trwa około 2,5 godziny. Ze względów organizacyjnych lub bezpieczeństwa Kopalnia zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia czasu zwiedzania.
4. Grupa może liczyć od 30 do maksymalnie 60 osób.
5. Bilety na zwiedzanie Podziemnej Eskapady można zakupić w Dziale Organizacji Imprez Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10.
6. Rezerwację zwiedzania można dokonać:
6.1. telefonicznie: 48 12 278 73 92,
6.2. e-mailowo: imprezy@kopalnia.pl,
6.3. faxem: 48 12 278 73 93.
7. Rezerwację zwiedzania można odwołać najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem zwiedzania.
8. Scenariusz zwiedzania zakłada podział grupy na dwie drużyny.
9. Zwiedzanie zaczyna się zejściem schodami (380 stopni) w Szybie Daniłowicza na poziom I Kopalni, a kończy się wyjazdem z poziomu III Szybem Regis, Szybem Daniłowicza lub Szybem św. Kingi (w przypadku wyjazdu szybem Regis oraz szybem św. Kingi, po wyjeździe na powierzchnię, przewodnik odprowadza turystów w rejon Szybu Daniłowicza).
10. Turyści mogą za dodatkową opłatą rozpocząć zwiedzanie zjazdem windą w Szybie Daniłowicza, przy czym, ze względu na pojemność windy jednorazowa liczba osób zjeżdżających nie może przekroczyć 35 osób. O dostępności takiej usługi każdorazowo decyduje Dyspozytor prowadzący ruch turystyczny.

 

Regulamin pobytu w komorze Witosa na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”

Załącznik nr 12 do Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”

  
§ 1
Udostępnianie komory Witosa

 1. W czasie pobytu w komorze Witosa należy bezwzględnie stosować się do zapisów „Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka””.
 2. Komora Witosa jest częścią Trasy Turystycznej Kopalni Soli „Wieliczka” przeznaczoną dla dzieci do lat 10.
 3. Komora znajduje się w części Kopalni, w której pobyt ma charakter indywidualny bez przewodnika.
 4. Komora jest otwarta dla turystów w godzinach zwiedzania Trasy Turystycznej.
 5. Kopalnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia komory lub wprowadzenia ograniczeń w zwiedzaniu bez wcześniejszego uprzedzenia w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub względami organizacyjnymi. Z tego tytułu zwiedzającym nie będzie przysługiwał zwrot opłaty za bilet.

  
§ 2
Wizyta w komorze Witosa

 1. Pobyt w komorze jest wliczony w cenę biletu na zwiedzanie Kopalni.
 2. Liczba osób, które mogą jednocześnie przebywać w komorze jest limitowana.
 3. Wejście do komory jest możliwe pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.


§ 3
Zasady przebywania zwiedzających na terenie komory Witosa

 1. Osoby które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą przebywać w komorze tylko pod opieką osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną, w tym odpowiedzialność za osoby oddane im pod opiekę oraz za szkody przez nie wyrządzone.
 2. Kopalnia zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji stanowisk, które uległy awarii lub uszkodzeniu.
 3. Wyłączenie komory lub części stanowisk z ruchu turystycznego nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
 4. Podczas przebywania w komorze Witosa należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Kopalni lub innych osób przez nią wyznaczonych.
 5. Ze stanowisk należy korzystać zgodnie z instrukcjami obsługi oraz zwracać uwagę na ostrzeżenia i komunikaty przy nich zamieszczone.
 6. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania ze stanowisk.
 7. Wszelkie awarie lub uszkodzenia w wyposażeniu komory należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Kopalni lub innym osobom przez nią wyznaczonym.
 8. Spożywanie posiłków i napojów jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.

 
§ 4
Zakazy

 1. Zwiedzającym znajdującym się na terenie komory zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych zwiedzających i wyposażenia komory. W szczególności zwiedzającym zabrania się:
  a) wynoszenia elementów wyposażenia komory poza jej teren,
  b) przenoszenia elementów wyposażenia komory poza przeznaczone dla nich miejsca,
  c) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia komory,
  d) spożywania posiłków i napojów za wyjątkiem miejsc, o których mowa w § 3 ust. 8.
 2. Zabrania się przebywania na terenie komory osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzających i eksponatów, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 3. Osoby naruszające zakazy wskazane w ust. 1 lub 2 zostaną skierowane do opuszczenia terenu Kopalni bez zwrotu opłaty za bilet.

 
§ 5
Ustalenia dotyczące grup zorganizowanych

 1. Każda grupa zorganizowana przebywa na terenie komory z co najmniej jednym pełnoletnim opiekunem na 10 dzieci.
 2. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za uszkodzenia bądź zniszczenia przez nich eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie komory.

  
§ 6
Bezpieczeństwo

 1. Teren komory jest objęty systemem nadzoru dyspozytorskiego.
 2. Stanowisko Dyspozytora znajduje się w komorze Wisła, w rejonie punktu zbiórki do wyjścia.
 3. Dyspozytor oraz wyznaczeni przez Kopalnię pracownicy są upoważnieni do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby przebywające na terenie komory są zobowiązane do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Kopalni.


§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kopalnia.pl oraz w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10 .
 2. Poprzez zakup biletu wstępu do Kopalni turysta akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Nieprzestrzeganie przez turystę niniejszego regulaminu stanowi podstawę do wszczęcia postepowania mającego na celu skierowanie do opuszczenia terenu Kopalni. Z tego powodu turyście nie przysługuje prawo do ponownego wejścia do Kopalni w danym dniu, ani zwrot opłaty za bilet.
 4. Kopalnia jest uprawniona do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.kopalnia.pl.
 

Regulamin przebywania w komorze Lill Górna na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”

Załącznik nr 13 do Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”

 
§ 1
Udostępnianie komory Lill Górna

 1. W czasie pobytu w komorze Lill Górna należy bezwzględnie stosować się do zapisów „Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka””.
 2. Komora Lill Górna jest częścią Trasy Turystycznej Kopalni Soli „Wieliczka”.
 3. Komora znajduje się w części Kopalni, w której pobyt ma charakter indywidualny bez przewodnika.
 4. Komora jest otwarta dla turystów w godzinach zwiedzania Trasy Turystycznej.
 5. Kopalnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia komory lub wprowadzenia ograniczeń w zwiedzaniu bez wcześniejszego uprzedzenia w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub względami organizacyjnymi. Z tego tytułu zwiedzającym nie będzie przysługiwał zwrot opłaty za bilet.

  
§ 2
Wizyta w komorze Lill Górna

 1. Pobyt w komorze jest wliczony w cenę biletu na zwiedzanie Kopalni.
 2. Liczba osób, które mogą jednocześnie przebywać w komorze jest limitowana.
 3. Wejście do komory jest możliwe pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.


§ 3
Zasady przebywania zwiedzających na terenie komory Lill Górna

 1. Osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą przebywać w komorze tylko pod opieką osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną, w tym odpowiedzialność za osoby oddane im pod opiekę oraz za szkody przez nie wyrządzone.
 2. Kopalnia zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji stanowisk, które uległy awarii lub uszkodzeniu.
 3. Wyłączenie komory lub części stanowisk z ruchu turystycznego nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
 4. Podczas przebywania w komorze należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników Kopalni lub innych osób przez nią wyznaczonych.
 5. Ze stanowisk należy korzystać zgodnie z instrukcjami pracownika obsługi. Kino 5D oraz projekcja multimedialna w tzw. krysztale uruchamiana jest przez pracownika obsługi. Natomiast z pozostałych urządzeń turysta korzysta samodzielnie:
  a) Okulary AR - użytkownik przykłada głowę do okularów. Aplikacja wyświetla obraz panoramiczny. Użytkownik może obracać się razem z okularami dookoła statywu;
  b) Ekspozytory - użytkownik może poprzez dotyk palcami nawigować po pojawiających się: treściach, grach, opisach i filmach. Z ekranów dotykowych można korzystać tylko poprzez dotyk palcami dłoni.
  c) Mapa kopalni w technologii kinect – użytkownik za pomocą gestów obsługuje aplikację przeglądając mapę kopalni.
 6. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania ze stanowisk, powstałe w trakcie użytkowania.
 7. Wszelkie awarie lub uszkodzenia w wyposażeniu komory należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Kopalni lub innym osobom przez nią wyznaczonym.

 
§ 4
Zakazy

 1. Zwiedzającym znajdującym się na terenie komory zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych zwiedzających i wyposażenia komory. W szczególności zwiedzającym zabrania się:
  a) wynoszenia elementów wyposażenia komory poza jej teren,
  b) przenoszenia elementów wyposażenia komory poza przeznaczone dla nich miejsca,
  c) siadania na urządzeniach, opierania się o urządzenia, ustawiania przedmiotów na urządzeniach, uderzania w urządzenia, rysowania po urządzeniach itp.,
  d) niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia komory,
  e) wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających, korzystania z papierosów elektronicznych,
  f) wnoszenia i spożywania posiłków i napojów.
 2. Zabrania się przebywania na terenie komory osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, a także osobom zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zwiedzających i eksponatów, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 3. Osoby naruszające zakazy wskazane w ust. 1 lub 2 zostaną skierowane do opuszczenia terenu Kopalni bez zwrotu opłaty za bilet.

 
§ 5
Ustalenia dotyczące grup zorganizowanych

 1. Każda grupa zorganizowana osób niepełnoletnich przebywa na terenie komory z pełnoletnimi opiekunami.
 2. W wypadku grup szkolnych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 15 uczniów; w przypadku grup przedszkolnych i grup ze szkół podstawowych maksymalnie 10 dzieci.
 3. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za uszkodzenia bądź zniszczenia przez nich eksponatów lub innych elementów znajdujących się na terenie komory.

 
§ 6
Bezpieczeństwo

 1. Teren komory jest objęty systemem nadzoru dyspozytorskiego.
 2. Stanowisko Dyspozytora znajduje się w komorze Wisła, w rejonie punktu zbiórki do wyjścia.
 3. Dyspozytor oraz wyznaczeni przez Kopalnię pracownicy są upoważnieni do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby przebywające na terenie komory są zobowiązane do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Kopalni.

 
§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kopalnia.pl oraz w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10.
 2. Poprzez zakup biletu wstępu do Kopalni turysta akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Nieprzestrzeganie przez turystę niniejszego regulaminu stanowi podstawę do wszczęcia postepowania mającego na celu skierowanie do opuszczenia zwiedzającego z terenu Kopalni. Z tego powodu turyście nie przysługuje prawo do ponownego wejścia do Kopalni w danym dniu, ani zwrot opłaty za bilet.
 4. Kopalnia jest uprawniona do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.kopalnia.pl.
 

Zasady przeprawy promowej w komorze Piłsudskiego w Kopalni Soli „Wieliczka”

Załącznik nr 14 do Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”

 

 1. W czasie przeprawy promowej w komorze Piłsudskiego należy bezwzględnie stosować się do zapisów „Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka””.
 2. Na promie może przebywać jednocześnie maksymalnie 14 osób, w tym 2 osoby obsługi.
 3. Przeprawę Promową można zarezerwować: w Dziale Organizacji Imprez Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10,
 4. Przeprawa promowa jest dostępna wyłącznie dla uczestników imprez organizowanych w podziemiach Kopalni po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Działu Organizacji Imprez.
 5. Organizatorzy imprez dokonują rezerwacji:
  5.1 telefonicznie: 48 12 278 73 92,
  5.2 e-mailowo: imprezy@kopalnia.pl,
  5.3 faxem: 48 12 278 73 93.
 6. Przeprawa promowa w komorze Piłsudskiego nie jest integralną częścią Trasy Turystycznej.
 7. Przeprawa promowa odbywa się pod nadzorem przewodnika oraz osób upoważnionych do obsługi promu.
 8. Kopalnia zastrzega sobie prawo zamknięcia przeprawy promowej bez wcześniejszego uprzedzenia w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub względami organizacyjnymi.
 9. Jednorazowa przeprawa promem trwa około 10 minut.
 10. Podczas przeprawy promem należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika, pracowników Kopalni obsługujących przeprawę oraz do ostrzeżeń i komunikatów zamieszczonych na przystaniach.
 11. Pasażerom znajdującym się na promie zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych korzystających z przeprawy i wyposażenia promu. W szczególności korzystającym z przeprawy zabrania się:
  a) wynoszenia i niszczenia elementów wyposażenia,
  b) spożywania posiłków i napojów,
  c) wstawania, przemieszczania się po pokładzie promu, kołysania promem, wychylania się poza obrys barierek oraz wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów i śmieci za burtę promu.
 12. Każda grupa osób niepełnoletnich korzysta z przeprawy z pełnoletnimi opiekunami. W wypadku grup szkolnych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w trakcie przeprawy na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 11 uczniów; w przypadku grup przedszkolnych i grup ze szkół podstawowych maksymalnie 10 dzieci.
 13. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zachowanie swoich podopiecznych oraz za uszkodzenia bądź zniszczenia przez nich elementów wchodzących w skład przeprawy promowej.
 14. Regulamin przeprawy promowej w komorze Piłsudskiego dostępny jest na stronie internetowej www.kopalnia.pl oraz w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10.
 15. Poprzez zakup usługi uczestnik przeprawy akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 16. Nieprzestrzeganie przez zwiedzającego niniejszego regulaminu stanowi podstawę do odmowy realizacji usługi. W takim przypadku nie przysługuje zwrot opłaty z tego tytułu.
 17. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do niniejszego regulaminu podczas trwania przeprawy.
 18. Kopalnia jest uprawniona do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.kopalnia.pl.
 

Regulamin pobytu w bazie noclegowej w komorze Słowackiego na terenie Kopalni Soli „Wieliczka”

Załącznik nr 15 do Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”

 
§ 1
Udostępnianie bazy noclegowej w komorze Słowackiego

 1. W czasie pobytu w komorze Słowackiego należy bezwzględnie stosować się do zapisów „Regulaminu zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka””
 2. Nocleg w komorze Słowackiego wymaga wcześniejszej rezerwacji w Dziale Organizacji Imprez Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10.
 3. Pobyt w komorze Słowackiego jest płatny. Szczegółowe zasady płatności określa cennik dostępny w Dziale Organizacji Imprez Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10 oraz na stronie internetowej www.kopalnia.pl
 4. Zasady rezerwacji oraz aktualna dostępność noclegów w komorze Słowackiego są osiągalne w Dziale Organizacji Imprez Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10.
 5. Turyści indywidualni i grupowi dokonują rezerwacji noclegu:
  5.1. telefonicznie: 48 12 278 73 92,
  5.2. e-mailowo: imprezy@kopalnia.pl,
  5.3. faxem: 48 12 278 73 93.
 6. Istnieje możliwość nabycia pakietów noclegu w komorze Słowackiego i różnych tras zwiedzania, informacja o możliwości ich zakupu dostępna jest w Dziale Organizacji Imprez Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10.
 7. Minimalna ilość turystów niezbędna do realizacji noclegu w komorze Słowackiego wynosi:
  7.1. w przypadku turystów indywidualnych - 15 osób,
  7.2. w przypadku turystów grupowych - 20 osób.
 8. Maksymalna ilość turystów w komorze Słowackiego to 48 osób.
 9. W przypadku braku wystarczającej liczby chętnych turystów indywidualnych nocleg zostanie odwołany. Turyści zostaną poinformowani o tym fakcie 3 dni robocze wcześniej drogą e-mailową.
 10. Kopalnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia komory lub wprowadzenia zmian dotyczących warunków i miejsca pobytu bez wcześniejszego uprzedzenia w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub względami organizacyjnymi.

 
§ 2
Zasady przebywania turystów w komorze Słowackiego

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, osoby, które nie ukończyły lat osiemnastu oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie mogą przebywać w komorze Słowackiego tylko pod opieką osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność prawną, w tym odpowiedzialność za osoby oddane im pod opiekę oraz za wyrządzone przez nie szkody.
 2. W wypadku grup szkolnych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na jednego opiekuna może przypadać maksymalnie 15 uczniów; w przypadku grup przedszkolnych i grup ze szkół podstawowych maksymalnie 10 uczniów.
 3. Ze względów bezpieczeństwa lub ze względów organizacyjnych Kopalnia zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępu turystów do dowolnej części komory. Wyłączenie takie nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za usługę.
 4. W trakcie pobytu w komorze Słowackiego należy stosować się do uwag i zaleceń nadzorujących nocleg pracowników Kopalni.
 5. Korzystanie z wyposażenia dodatkowego (telewizor, komputery, gry) jest możliwe po uzgodnieniu z osobą personelu nadzorująca nocleg.
 6. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania z wyposażenia komory Słowackiego.
 7. Wszelkie wypadki, zdarzenia, nagłe zachorowania, awarie, uszkodzenia lub uszkodzenia w wyposażeniu komory Słowackiego należy niezwłocznie zgłaszać nadzorującym pobyt pracownikom Kopalni.
 8. Należy dbać o czystość miejsca pobytu. Przed opuszczeniem komory Słowackiego należy skontrolować miejsce pobytu w celu uniknięcia pozostawienia przedmiotów i rzeczy osobistych. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie komory Słowackiego.
 9. Korzystając z komory Słowackiego należy przestrzegać ciszy nocnej, która obowiązuje w godz. 22.00-06.00.
 10. Spożywanie posiłków i napojów jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.


§ 3
Zakazy

 1. Turystom znajdującym się w komorze zakazuje się wszelkich zachowań niebezpiecznych dla innych turystów i wyposażenia komory Słowackiego. W szczególności turystom zabrania się:
  a) wynoszenia przenoszenia i niszczenia elementów wyposażenia,
  b) spożywania posiłków i napojów za wyjątkiem miejsc, o których mowa w § 2 ust. 9;
  c) wspinania się na drewnianą konstrukcję miejsc noclegowych i elementy obudowy górniczej,
  d) wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania ze środków odurzających, korzystania z papierosów elektronicznych,
  e) używania grzałek, czajników i innych urządzeń elektrycznych grzejnych; inne urządzenia elektryczne mogą być używane po uzgodnieniu z pracownikiem Kopalni nadzorującym nocleg.
 2. Zabrania się przebywania na terenie komory Słowackiego osobom nietrzeźwym oraz osobom pozostającym pod wpływem środków odurzających, zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu turystów i eksponatów, zakłóca porządek lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 3. Osoby naruszające zakazy wskazane w ust.1 lub 2 zostaną skierowane do opuszczenia terenu Kopalni bez zwrotu opłaty za usługę.

 
§ 4
Bezpieczeństwo

 1. Teren komory Słowackiego jest objęty systemem nadzoru dyspozytorskiego.
 2. Dyspozytor oraz pracownicy nadzorujący pobyt w komorze Słowackiego są upoważnieni do egzekwowania postanowień niniejszego Regulaminu. Osoby przebywające na terenie komory Słowackiego są zobowiązane do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników Kopalni.

 
§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin pobytu w komorze Słowackiego dostępny jest na stronie internetowej www.kopalnia.pl oraz w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10.
 2. Poprzez zakup usługi noclegu w komorze Słowackiego turysta akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Nieprzestrzeganie przez turystę niniejszego regulaminu stanowi podstawę do wszczęcia postępowania mającego na celu skierowanie do opuszczenia przez turystę terenu Kopalni. Z tego powodu turyście nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty za usługę.
 4. Kopalnia jest uprawniona do zmian niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie www.kopalnia.pl.
 

Regulamin Tężni solankowej


§1
Udostępnienie Tężni solankowej

 1. Tężnia solankowa jest czynna codziennie z wyjątkiem 1 stycznia, pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych, 1 listopada oraz 24 i 25 grudnia. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia i zamknięcia Tężni solankowej są podawane do wiadomości na stronie internetowej www.kopalnia.pl oraz w punktach sprzedaży i informacji Kopalni
 2. Kopalnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia Tężni solankowej lub wprowadzenia innych ograniczeń do przebywania na terenie Tężni solankowej bez wcześniejszego uprzedzenia w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub względami techniczno-organizacyjnymi, spowodowanymi między innymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają przebywanie osób lub zakłócają proces technologiczny (w szczególności dotyczy to okresu zimowego).
 3. Teren wokół Tężni solankowej przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych i osób nieporuszających się samodzielnie. Wejście na pomosty widokowe i wieżę widokową uwarunkowane jest pokonaniem wejść schodowych.

  
§2
Sprzedaż i rezerwacja

 1. Wejście na teren Tężni solankowej jest odpłatne.
 2. Ceny biletów oraz zasady przyznawania ulg regulują cenniki zwiedzania Kopalni Soli „Wieliczka”, które są dostępne w siedzibie Kopalni, na stronie internetowej www.kopalnia.pl oraz w punktach informacyjnych i kasach.
 3. Kasy przyjmują opłaty w walucie polskiej (PLN) oraz akceptują karty płatnicze.
 4. Bilety można kupić:
  4.1 w kasach Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. zlokalizowanych w nadszybiu szybu Daniłowicza, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10 w godzinach otwarcia kas.
  4.2 w kasach Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. zlokalizowanych w nadszybiu szybu Regis, 32-020 Wieliczka, Plac Kościuszki 9 w godzinach otwarcia kas.
  4.3 w Biurze Promocji Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 31-007 Kraków, ul. Wiślna 12a w godzinach otwarcia kas.
  4.4 w kasie zlokalizowanej w rejonie wejścia na teren Tężni solankowej. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia i zamknięcia Kasy na terenie Tężni solankowej są podawane do wiadomości na stronie internetowej www.kopalnia.pl oraz w punktach sprzedaży i informacji Kopalni


§3
Zwroty biletów

 1. W przypadku rezygnacji z wejścia na teren Tężni solankowej po zakupie biletu jednorazowego można dokonać jego zwrotu jedynie w punkcie, w którym dokonano jego zakupu i najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności. Warunkiem dokonania zwrotu jest okazanie dowodu zakupu.
 2. W przypadku rezygnacji z wejścia na teren Tężni solankowej po zakupie karnetu uprawniającego do wielokrotnego wejścia, można dokonać jego zwrotu jedynie w punkcie, w którym dokonano jego zakupu, najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności oraz tylko w przypadku jego całkowitego niewykorzystania. Warunkiem dokonania zwrotu jest okazanie dowodu zakupu.
 3. W przypadku, gdy kasa zlokalizowana w rejonie wejścia na teren Tężni jest zamknięta z przyczyn określonych §1 pkt 2., zwrotu zakupionych biletów i karnetów wg pkt. 1 i 2 powyżej, można dokonać w kasach Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. zlokalizowanych w nadszybiu szybu Daniłowicza, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10.
 4. W przypadku okoliczności określonych w §1 pkt 2., które uniemożliwiają przebywanie na terenie Tężni solankowej w terminie wynikającym z ważności zakupionego karnetu Kopalnia zobowiązuje się do dołożenia starań w celu realizacji usługi w innym terminie ustalonym przez strony. W tym celu należy skontaktować się osobiście z przedstawicielami Działu Obsługi Ruchu Turystycznego w Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. w nadszybiu szybu Daniłowicza, 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10. lub z Kopalnią Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. wg danych teleadresowych umieszczonych na stronie www.kopalnia.pl.


§4
Ogólne zasady przebywania w Tężni solankowej

 1. Wejście na teren Tężni solankowej jest możliwe po okazaniu ważnego biletu wstępu.
 2. Osoby, które nie ukończyły lat trzynastu oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, mogą przebywać na terenie Tężni solankowej tylko pod opieką osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za osoby oddane im pod opiekę i za szkody przez te osoby wyrządzone.
 3. Na teren Tężni solankowej nie wolno wprowadzać zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących.
 4. Na teren Tężni solankowej nie wolno wnosić bagaży z wyjątkiem bagażu podręcznego. Za bagaż podręczny uważa się bagaż o maksymalnych wymiarach 35cm×20cm×20cm. Plecaki, torby, walizki o większych gabarytach należy pozostawić w autokarach i samochodach, lub oddać je do przechowalni bagażu znajdującej się w rejonie zejścia do Kopalni.
 5. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.
 6. Kopalnia nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie (zabrudzenie) ubrań osób przebywających na terenie Tężni solankowej, spowodowanych w szczególności kontaktem z solanką.
 7. Czas przebywania na terenie Tężni solankowej jest limitowany godzinami otwarcia Tężni solankowej. Zalecany czas pobytu na terenie Tężni solankowej nie powinien jednak przekraczać 30 minut.
 8. Ilość osób mogących przebywać jednocześnie na pomoście widokowym znajdującym się na poziomie 1 (+9,0 m) oraz na pomostach w wieży: na poziomie 1 (+9,0 m) i poziomie 2 (+18,0 m) jest limitowana i wynosi maksymalnie:
  a) na pomoście widokowym na poziomie 1: 60 osób,
  b) na pomoście w wieży na poziomie 2: 10 osób,
  c) na obydwu pomostach w wieży (poziom 1 oraz 2) jednocześnie może przebywać nie więcej niż 20 osób.

 
§5
Zasady bezpieczeństwa

 1. Obiekt tężni chroniony jest przez Wewnętrzną Służbę Ochrony pod nazwą – „Straż Ochrony - SKARBNIK”- która działa na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1099). W zakresie bezpieczeństwa i porządku, przebywający na terenie Kopalni Soli „Wieliczka” zobowiązani są do wykonywania poleceń Straży Ochrony - również w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.
 2. Teren Tężni solankowej jest monitorowany i objęty systemem nadzoru dyspozytorskiego.
 3. Teren Tężni solankowej i wszystkie znajdujące się w nim obiekty stanowią integralną, chronioną prawem całość. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na terenie Tężni solankowej.
 4. Przebywający na terenie Tężni solankowej mogą poruszać się wyłącznie w miejscach udostępnionych i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 5. Przebywający na pomostach widokowych i na wieży widokowej zobowiązani są zachować szczególną ostrożność. Szczególnie zakazuje się wychylania poza wygrodzenia.
 6. Zabrania się wstępu na teren Tężni solankowej osobom nietrzeźwym, pozostającym pod wpływem środków odurzających lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, zakłóca przebywanie innym osobom lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 7. Na terenie Tężni solankowej obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia. Zabrania się także spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania papierosów elektronicznych.
 8. Osoby wchodzące na obiekt Tężni solankowej oraz ich podręczny bagaż mogą być poddane kontroli przy pomocy elektronicznych urządzeń do wykrywania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych itp. Wyznaczeni pracownicy kopalni mogą prosić o otwarcie i okazanie zawartości torebek podręcznych i innego bagażu. Osoby, które odmówią poddania się kontroli lub pozostawienia bagażu w przechowalni, nie zostaną wpuszczone na teren Tężni solankowej.
 9. Zabronione jest wnoszenie na teren Tężni solankowej broni oraz przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu powszechnemu, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów szczegółowych. Zarówno o niebezpiecznym charakterze ww. przedmiotów, jak i o szczególnych przypadkach dotyczących bagażu, nieobjętych tym Regulaminem, decydują wyznaczeni pracownicy.
 10. W trakcie przebywania na terenie Tężni solankowej należy stosować się do poleceń osób obsługi.

 
§6
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kopalnia.pl oraz w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10.
 2. Nieprzestrzeganie przez turystę niniejszego regulaminu stanowi podstawę do wszczęcia postępowania mającego na celu skierowanie do opuszczenia terenu Tężni solankowej. Z tego powodu turyście nie przysługuje prawo do ponownego wejścia do Tężni w danym dniu, ani zwrot opłaty za bilet.
 3. Na terenie Tężni solankowej, bez zgody Kopalni zabronione jest prowadzenie działalności handlowej oraz promocyjnej.
 4. Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać Dyspozytorowi prowadzącemu ruch turystyczny lub na adres Kopalni: Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10.
 5. Zakup biletu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 
Światowe dziedzictwo


  facebook

  Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne.

  Nie pokazuj więcej tego powiadomienia