Logotyp Kopalni Soli 'Wieliczka'

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

Postępowanie otwarte

Dodano: 29.12.2020

Kopalnia Soli „Wieliczka”

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI, ODKAŻAJĄCYCH, HIGIENICZNYCH ORAZ ARTYKUŁÓW GASTRONOMICZNYCH I GOSPODARCZYCH

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000030908, kapitał zakładowy 810.000,00 zł

tel. Sekretariat 12 278 73 75

 

II. OKREŚLENIE TRYBU POSTĘPOWANIA

 

Przetarg otwarty na podstawie Regulaminu udzielania zamówień ze środków własnych przez Kopalnię Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. na usługi, dostawy, roboty budowlane lub roboty górnicze.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa środków czystości, odkażających, higienicznych oraz artykułów gastronomicznych i gospodarczych.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części:

 

Część I obejmuje:

Dostawę środków odkażających i higienicznych 

 

Część II obejmuje:

Dostawę środków medyczno-odkażających 

 

Część III obejmuje:

Dostawę środków czyszczących i polerujących 

 

Część IV obejmuje:

Dostawę asortymentu gastronomicznego 

 

Część V obejmuje:

Dostawę detergentów do zmywarek, pieców gastronomicznych oraz preparatów piorących 

 

Część VI obejmuje:

Dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych 

 

Część VII obejmuje:

Dostawę rękawic ochronnych i narzędzi do sprzątania 

 

IV. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 

http://www.kopalnia.pl, zakładka „Zamówienia KSW TT"

 

V.OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIAA SIĘ 
Z OFERENTAMI

 

1.       W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Oferenci przekazują pisemnie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VI oraz Rozdziału VII Specyfikacji zamówienia. Oferenci mogą przekazywać Zamawiającemu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje na numer faksu (12) 278 73 80 lub adres poczty elektronicznej: sekretariat@kopalnia.pl oraz anna.dziewonska@kopalnia.pl

2.       Jeżeli Oferenci przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3.       Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentem są:

 

W sprawach merytorycznych dotyczących części I, części III, części IV, części V, części VII Przedmiotu zamówienia:

 

Marcin Mlostek – Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. 
tel. (12) 278 73 27, e-mail: marcin.mlostek@kopalnia.pl, 

 

W sprawach merytorycznych dotyczących części II, części VI, Przedmiotu zamówienia:

 

Jacek Dańda – Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. 
tel. (12) 278 73 49, e-mail: jacek.danda@kopalnia.pl, 

 

W sprawach proceduralnych dotyczących Przedmiotu zamówienia (dotyczy każdej części Przedmiotu zamówienia):

 

Biuro Spółki – Kopalnia Soli „Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 
e-mail: sekretariat@kopalnia.pl

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.       Oferty można przesłać pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru na adres: Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10 lub składać bezpośrednio na Dzienniku Podawczym. Dziennik Podawczy zlokalizowany jest na terenie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., Wieliczka Park Kingi 1 (wjazd od ul. Matejki – brama wjazdowa do Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.). Termin składania ofert upływa w dniu 14.01.2021 r. o godz. 1100, przy czym przyjmuje się dzień i godzinę wpływu (doręczenia) na Dziennik Podawczy (dotyczy wszystkich Oferentów).

 

Informuje się, że Dziennik Podawczy czynny jest od poniedziałku do piątku 
w godz. 730-1400.

Sekretariat Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 700–1500.

Tel.: (12) 278 73 75, Tel./fax.: (12) 278 73 80 e-mail: sekretariat@kopalnia.pl

 

2.       Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna 
Sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10 w sali konferencyjnej (II piętro) dniu 14.01.2021r. 

     o godz. 1130 – część I Przedmiotu zamówienia

     o godz. 1200 – część II Przedmiotu zamówienia

     o godz. 1230 – część III Przedmiotu zamówienia

     o godz. 1300 – część IV Przedmiotu zamówienia

     o godz. 1330 – część V Przedmiotu zamówienia

     o godz. 1400 – część VI Przedmiotu zamówienia

     o godz. 1430 – część VII Przedmiotu zamówienia

Wieliczka, dnia 29.12.2020 r.

 • Pobierz
  Specyfikacja zamówienia
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 1A.xls
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 1B
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 1C
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 1D
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 1E
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 1F
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 1G
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 2 - Wzór umowy
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 3 - Wzór umowy
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 4 - Wzór umowy
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 5 - Wzór umowy
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 6 - Wzór umowy
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 7 - Wzór umowy
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 8 - Wzór umowy
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 9 - Oświadczenie
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 10 - Formularz ofertowy
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 11 - Formularz ofertowy
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 12 - Formularz ofertowy
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 13 - Formularz ofertowy
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 14 - Formularz ofertowy
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 15 - Formularz ofertowy
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 16 - Formularz ofertowy
  Pobierz
 • Pobierz
  Zmiana do Specyfikacji zamówienia na dzień 8.01.2021 r.
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 1A - zmiana na dzień 8.01.2021 r.
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 1B - zmiana na dzień 8.01.2021 r.
  Pobierz
 • Pobierz
  Załacznik nr 1D - zmiana na dzień 8.01.2021 r.
  Pobierz
 • Pobierz
  Zmiana do Specyfikacji zamówienia na dzień 12.01.2021 r.
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 1A zmiana na dzień 12.01.2021 r.
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 1C zmiana na dzień 12.01.2021 r.
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 1D zmiana na dzień 12.01.2021 r.
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 1E zmiana na dzień 12.01.2021 r.
  Pobierz
 • Pobierz
  Zmiana do Specyfikacji zamówienia na dzień 13.01.2021 r.
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 1A zmiana na dzień 13.01.2021 r.
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 1C zmiana na dzień 13.01.2021 r.
  Pobierz
 • Pobierz
  Załącznik nr 1G zmiana na dzień 13.01.2021 r.
  Pobierz
Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne