Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KOPALNI SOLI „WIELICZKA”

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Kopalnia Soli „Wieliczka” i Konsumenta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Złożenie przez Konsumenta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Kopalni Soli „Wieliczka” prowadzony jest pod adresem www.kopalnia.pl przez Kopalnię Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000030908, kapitał zakładowy 810 000 zł pokryty w całości, NIP 683-14-80-313, REGON: 351197769, zwany dalej w Regulaminie „Kopalnią” lub „Sklepem”.

 2. W sprawie złożonego zamówienia Konsument może uzyskiwać informacje w godzinach pracy Sklepu (od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 do godziny 14.00, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy), pod niżej wskazanymi numerami:
  a) numery telefonów (Dział Sprzedaży Zakupów): +48(12) 278 73 30
  b) numer telefaksu: + 48 (12) 278 73 30
  c) adres email do korespondencji w sprawie sprzedaży: sklep@kopalnia.pl
  d) adres strony internetowej Sklepu: www.kopalnia.pl
  e) adres email, na który można składać oświadczenia o odstąpieniu od umowy: sklep.odstapienie@kopalnia.pl
  f) adres email, na który można składać reklamacje towaru: sklep@kopalnia.pl

 3. Sklep internetowy Kopalni prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.kopalnia.pl na odpowiednim formularzu zamówień.

 5. Najpóźniej w dacie dostarczenia towaru lub rozpoczęcia świadczenia usługi, Sklep potwierdzi zawarcie Umowy na odległość na trwałym nośniku (jako podstawowy trwały nośnik będzie traktowana poczta elektroniczna lub dokument w wersji papierowej). Potwierdzenie dodatkowo zawierać będzie istotne informacje zawarte w Regulaminie Sklepu oraz informację o wyrażeniu przez Konsumenta zgody na otrzymywanie treści cyfrowych.

 6. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 48 godzin (bez sobót i niedziel), jednak w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty, do chwili wysłania zamówienia.

 7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Konsument jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 9. Za zamówione towary Konsument płaci przelewem bankowym na konto Sklepu.

 10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Konsumenta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Konsument otrzymuje podpisany przez Sklep oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Konsument będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego, jako przedsiębiorcę.

 11. Konsument może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania ze Sklepu potwierdzenia zawarcia umowy.

 12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W wersjach obcojęzycznych sklepu internetowego ceny podawane są dodatkowo w EURO i USD i przeliczane każdego dnia wg tabeli kursu walut publikowanej przez Narodowy Bank Polski. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia.

 13. W krajach, w których przesyłki objęte są opłatą celną, koszt opłaty ponosi Konsument. W takich przypadkach termin wysłania przesyłki jest dłuższy o 24 godziny.

 14. Procedura przesłania należności transakcji oraz weryfikacji Sklepu jest realizowana przez platności.pl

 15. Dostawa towaru odbywa się w określony w zamówieniu sposób. Przesyłki dostarcza:
  UPS Polska Sp. z.o.o.
  ul.Prądzyńskiego1/3
  01-222 Warszawa
  Poland
  Tel.:+48-22-534-00-00
  Fax: +48-22-534-08-01

 16. Dokładne koszty zamówionego towaru oraz realizowanej wysyłki są podawane Konsumentowi w sposób jasny i widoczny na formularzu zamówienia, bezpośrednio przed momentem złożenia przez Konsumenta zamówienia.

 17. Konsument jest zobowiązany potwierdzić przed momentem zatwierdzenia zamówienia na stronie internetowej, że jego zakup jest związany z obowiązkiem zapłaty kosztów zatwierdzonego zamówienia. Przedmiotowe potwierdzenie następuję poprzez zaznaczenie przez Konsumenta na formularzu zamówienia osobnej zakładki o treści: „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

 18. Umowa sprzedaży na odległość pomiędzy Sklepem a Konsumentem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Konsumenta. Przedmiotem umowy jest sprzedaż towaru wymienionego w zamówieniu.

§2
Warunki wysyłki

 1. Całkowity koszt zamówienia obejmuje wartość zamówionych produktów i opłatę za dostarczenie zamówionych produktów Konsumentowi. Koszt zamówienia ponosi Konsument. Informacja dotycząca całkowitych kosztów zamówienia oraz terminu zapłaty podawana jest Konsumentowi przed złożeniem przez niego zamówienia. W braku odmiennych zastrzeżeń, termin zapłaty za zamówiony towar wynosi 5 dni roboczych od daty złożenia przez Konsumenta zamówienia. W przypadku braku płatności w tym terminie, Sklep anuluje złożone zamówienie przesyłając niezwłocznie informację Konsumentowi na trwałym nośniku.

 2. Wszystkie płatności w sklepie internetowym Kopalni Soli „Wieliczka” obsługuje system www.payu.pl

 3. Przesyłki dostarcza firma kurierska UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Prądzyńskiego 1/3, na adres wskazany przez Konsumenta w zamówieniu.

 4. Odbiorca w krajach poza Unią Europejską może być zobowiązany do zapłacenia cła. Wysokość opłaty celnej określona jest na podstawie wewnętrznych przepisów każdego kraju.

 5. Konsument ma możliwość śledzenia swojego zamówienia na stronie www kuriera.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia i jego weryfikacji w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności wypełnionego formularza zamówienia lub złożonego zamówienia.

§3
Warunki odstąpienia od Umowy

 1. Konsument może odstąpić od zawartej ze Sklepem Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów w ciągu 14 dni od daty odebrania zamówienia. O prawie oraz warunkach odstąpienia od Umowy Sklep informuje Konsumenta w momencie składania przez niego zamówienia. Dodatkowo wraz z potwierdzeniem przez Sklep zawarcia umowy, Konsument otrzymuje wzór formularza odstąpienia od Umowy.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć pisemnie na adres Sklepu wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub drogą elektroniczną, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres Sklepu: sklep.odstapienie@kopalnia.pl

 3. Sklep umożliwia także Konsumentowi złożenie oświadczenia odstąpienia od umowy za pomocą interaktywnego elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się na stronie internetowej Sklepu www.kopalnia.pl

 4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sklep prześle niezwłocznie Konsumentowi za pomocą poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Sklep zwróci Konsumentowi kwotę równą cenie towaru łącznie z kosztem wysyłki towaru do Konsumenta. Zwrot nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Płatności zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu, po otrzymaniu towaru przez Sklep lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności.

 6. W przypadku zwrotu rzeczy na skutek odstąpienia od umowy, Konsument poniesie bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania terminu zwrotu towaru przez Konsumenta wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 8. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, co oznacza, że towar nie może zawierać żadnych zniszczeń lub uszkodzeń. Towar powinien zostać zwrócony łącznie z opakowaniem. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną fakturą VAT. Jeśli doszło do zmniejszenia wartości towaru w wyniku korzystania z niego w sposób przekraczający konieczny do stwierdzenia właściwości towaru, jego cech i funkcjonowania, Konsument poniesie proporcjonalne koszty zmniejszenia wartości towaru.

 9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku sprzedaży towaru ulegającemu szybkiemu zepsuciu, lub mającemu krótki termin przydatności do użycia, a także w odniesieniu do towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru.

§4
Reklamacje

 1. Sklep zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar Konsumentowi w stanie wolnym od wad. Na dostarczony Konsumentowi towar, Sklep udziela rękojmi w myśl przepisów ustawy Kodeks cywilny na okres 24 miesięcy licząc od dnia wydania towaru Konsumentowi.

 2. Rękojmia nie obowiązuje, gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania towaru.

 3. W ramach uprawnień z rękojmi, Konsument uprawniony jest do żądania:

  a) wymiany towaru lub usunięcia wady; Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep;

  b) obniżenia ceny ze wskazaniem kwoty, o którą ma nastąpić obniżenie lub odstąpić od umowy; uprawnienie takie nie przysługuje, jeżeli Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;

 4. Jeżeli podczas eksploatacji towaru Konsument znajdzie w nim wady powinien skontaktować się z Działem Handlu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna pod numerem telefonu: +48(12) 278 73 30.

 5. Jeżeli po otrzymaniu towaru Konsument znajdzie w nim wady lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go na adres: Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna sp. z o.o., 32-020 Wieliczka, Park Kingi 10, Polska z dopiskiem „sklep internetowy”. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (fakturę) wraz z krótkim opisem uszkodzenia towaru. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W tym terminie Konsument zostanie poinformowany pisemnie o sposobie załatwiania reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Po rozpatrzeniu reklamacji towar odsyłany jest na koszt Sklepu.

§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowywane i przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Konsumenta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami). Formularz rejestracyjny zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika, czyli dane osobowe i teleadresowe. Obowiązkowe jest jednak wypełnienie tylko niektórych jego części, zawierających dane wymagane przy zawarciu transakcji wynikających z prawa cywilnego i traktujące o umowie sprzedaży. Każdy Konsument, który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość stałego dostępu do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji bądź też ich usunięcia. Sklep nie przekazuje, nie odsprzedaje, oraz nie użycza zgromadzonych danych osobowych swoich klientów innym osobom lub instytucjom.

 2. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy regulowane są w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz.827) oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014.121 ze zm.).

 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 4. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd według właściwości ogólnej.

 5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów lub pomyłek w publikowanych przez Sklep informacjach prosimy o przesłanie informacji o dostrzeżonych nieprawidłowościach na adres e-mail:sklep@kopalnia.pl

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

Pobierz przykładowy formularz odstąpienia od umowy:

Informujemy iż ujawnione w formularzu Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych – Kopalnię Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka wyłącznie w celu związanym z dokonywaniem zakupów w e-sklepie.

Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm. .

Dane podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie ww. celu. Przysługuje Pani/Panu prawo do kontroli ujawnionych danych, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.


Światowe dziedzictwo


facebook

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia