Regulamin biletów na koncerty i wydarzenia

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA KONCERTY I WYDARZENIA
W E-SKLEPIE KOPALNI SOLI „WIELICZKA”


Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży biletów za pośrednictwem sklepu internetowego oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu Kopalnia Soli „Wieliczka”, jako sprzedawcy biletów uczestnictwa w wydarzeniach rozrywkowych, sportowych lub kulturalnych (m.in. spektaklach, koncertach, imprezach itp.) i Klienta.

Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów uczestnictwa w wydarzeniach rozrywkowych, sportowych lub kulturalnych, których organizatorem jest Kopalnia Soli „Wieliczka” oraz których organizatorami są inne podmioty, jeśli prowadzą sprzedaż biletów na te wydarzenia poprzez e-sklep Kopalni Soli „Wieliczka”, o ile regulaminy organizatorów poszczególnych wydarzeń nie stanowią inaczej. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Kopalni Soli „Wieliczka” prowadzony jest pod adresem www.kopalnia.pl przez Kopalnię Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce, Park Kingi 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000030908, kapitał zakładowy 810 000 zł pokryty w całości, NIP 683-14-80-313, REGON: 351197769, zwany dalej w Regulaminie „Kopalnią” lub „Sklepem”.

2. W sprawie złożonego zamówienia Klient może uzyskiwać informacje w godzinach pracy Sklepu (od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 do godziny 14.00, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy), pod niżej wskazanymi numerami:

a) numery telefonów (Dział Sprzedaży Zakupów): +48(12) 278 73 30
b) numer telefaksu: +48(12) 278 73 30
c) adres email do korespondencji w sprawie sprzedaży: sklep@kopalnia.pl
d) adres strony internetowej Sklepu: www.kopalnia.pl
e) adres email, na który można składać reklamacje: sklep@kopalnia.pl

3. Sklep internetowy Kopalni prowadzi sprzedaż biletów za pośrednictwem sieci Internet.

4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.kopalnia.pl na odpowiednim formularzu zamówień.

5. Najpóźniej w dacie dostarczenia towaru lub rozpoczęcia świadczenia usługi, Sklep potwierdzi zawarcie Umowy na odległość na trwałym nośniku (jako podstawowy trwały nośnik będzie traktowana poczta elektroniczna lub dokument w wersji papierowej). Potwierdzenie dodatkowo zawierać będzie istotne informacje zawarte w Regulaminie Sklepu oraz informację o wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie treści cyfrowych.

6. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi 48 godzin (bez sobót i niedziel) jednak w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty, do chwili wysłania przesyłki z biletem.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności biletów. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w całości lub w części Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

8. Do sprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba biletów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te bilety, aż do ich wyczerpania.

9. Za zamówione bilety Klient płaci przelewem bankowym na konto sklepu.

10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta bilety są skompletowane i gotowe do wysyłki. Klient otrzymuje podpisany przez Sklep oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywać się będzie, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na tego kupującego, jako przedsiębiorcę.

11. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu otrzymania ze Sklepu potwierdzenia zawarcia umowy. Klient może wycofać złożone zamówienie e-mailem na adres: sklep@kopalnia.pl. Klient nie może odstąpić od umowy od chwili otrzymania ze Sklepu potwierdzenia zawarcia umowy.

12. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W wersjach obcojęzycznych sklepu internetowego ceny podawane są dodatkowo w EURO i USD i przeliczane każdego dnia wg tabeli kursu walut publikowanej przez Narodowy Bank Polski. Podana cena biletu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen biletów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

13. Procedura przesłania transakcji oraz weryfikacji Sklepu jest realizowana przez www.payu.pl

14. Dostawa biletu odbywa się w określony w zamówieniu sposób.

15. Dokładne koszty zamówionego towaru oraz realizowanej wysyłki są podawane Klientowi w sposób jasny i widoczny na formularzu zamówienia, bezpośrednio przed momentem złożenia przez Klienta zamówienia.

16. Klient jest zobowiązany potwierdzić przed momentem zatwierdzenia zamówienia na stronie internetowej, że jego zakup jest związany z obowiązkiem zapłaty kosztów zatwierdzonego zamówienia. Przedmiotowe potwierdzenie następuję poprzez zaznaczenie przez Klienta na formularzu zamówienia osobnej zakładki o treści: „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

17. Bilet jest ważny na okaziciela (Klient okazuje bilet bezpośrednio bileterowi przed wejściem na daną imprezę) i jest weryfikowany na podstawie specjalnego, unikatowego kodu biletu. Bilet może być wykorzystany tylko jeden raz, a jakiekolwiek jego kopiowanie wyklucza wpuszczenie na teren imprezy. Informacje na temat dystrybucji biletów na poszczególne wydarzenia publikowane są w szczegółach danego wydarzenia.

18. Bilet nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony może zostać uznany za nieważny. Kopalnia w żadnym wypadku nie wydaje duplikatu biletu.

19. Kopalnia zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów w każdej chwili bez podawania przyczyn.

§ 2
Warunki wysyłki biletów

1. Całkowity koszt zamówienia obejmuje wartość zamówionych biletów i opłatę za dostarczenie zamówionych biletów Klientowi. Koszt zamówienia ponosi Klient. Informacja dotycząca całkowitych kosztów zamówienia oraz terminu zapłaty podawana jest Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia.

2. Wszystkie płatności w sklepie internetowym Kopalni Soli „Wieliczka” obsługuje system www.payu.pl

3. Zakupione przez Klienta bilety dostarczane będą w formie przesyłki przez firmę kurierską UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (tel.: +48-22-534-00-00, Fax: +48-22-534-08-01), na adres wskazany przez Klienta. Informacje na temat dystrybucji biletów na poszczególne wydarzenia publikowane są w szczegółach danego wydarzenia.

4. Klient ma możliwość śledzenia swojego zamówienia na stronie www kuriera.

5. Kopalnia zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia i jego weryfikacji w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do wiarygodności wypełnionego formularza lub złożonego zamówienia.

§ 3
Zawarcie umowy, płatności, zwrot biletu i prawo odstąpienia od umowy

1. Kopalnia w sytuacji, kiedy nie jest organizatorem danego wydarzenia, każdorazowo podaje na stronie internetowej w szczegółach danego wydarzenia dokładną informację dotyczącą danych podmiotu będącego organizatorem danego wydarzenia oraz zamieszcza ustalony przez niego Regulamin sprzedaży biletów.

2. Umowa sprzedaży na odległość pomiędzy Sklepem a Klientem zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Sklep zamówienia złożonego przez Klienta. Przedmiotem umowy jest sprzedaż biletu wymienionego w zamówieniu.

3. Klient zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, nie później jednak niż na pięć dni roboczych poprzedzających daną imprezę. Po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane przez Sklep, a bilety wrócą do sprzedaży.

4. W przypadku odwołania imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia imprezy Klient uprawniony jest do żądania zwrotu sumy, na jaką opiewał zakupiony bilet na imprezę łącznie z kwotą wysyłki biletu do Klienta.

5. W przypadku zmiany terminu danej imprezy bilety zachowują swoją ważność w nowym terminie.

6. Kopalnia informuje, iż stosownie do treści art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz.827), Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odwołania imprezy wnioski o zwrot pieniędzy za bilety należy kierować do Organizatora imprezy, chyba że zostanie to inaczej uregulowane odrębną umową. Wszelkie skargi oraz wnioski dotyczące odwołanej imprezy, a także jej przebiegu i realizacji należy kierować wyłącznie do organizatora danej imprezy.

§ 4
Postanowienia dotyczące Kopalni jako organizatora wydarzenia

1. W przypadku odwołania imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia imprezy przez Kopalnię jako Organizatora wydarzenia rozrywkowego, sportowego lub kulturalnego, zwroty biletów przyjmowane będą w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia odwołania imprezy, wyłącznie z dowodem ich zakupu (faktura). Bilety wraz z dowodem zakupu należy odesłać na adres Kopalni wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu z dopiskiem „e-Sklep”. Klient zobowiązany jest podać numer konta, na które maja zostać zwrócone pieniądze oraz dane niezbędne do wykonania przelewu. Kopalnia informuje, iż w przypadkach uzasadniających zwrot kosztów zakupu biletu, zwracana będzie cena widniejąca na bilecie łącznie z kwotą wysyłki biletu do Klienta. Zwrot ceny zakupu biletu nastąpi przelewem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania wszystkich danych, o których mowa w niniejszym ustępie.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych biletów, w szczególności niezgodności miejsc wskazanych na bilecie, będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty imprezy, ale po uprzednim zgłoszeniu ich Kopalni lub obsłudze widowni/imprezy w czasie trwania imprezy i pisemnym potwierdzeniu przez Kopalnię zasadności reklamacji w formie stosownej adnotacji na bilecie.

& 5
Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym przechowywane i przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zmianami). Formularz rejestracyjny zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika, czyli dane osobowe i teleadresowe. Obowiązkowe jest jednak wypełnienie tylko niektórych jego części, zawierających dane wymagane przy zawarciu transakcji wynikających z prawa cywilnego i traktujące o umowie sprzedaży. Każdy Klient, który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość stałego dostępu do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji bądź też ich usunięcia. Sklep nie przekazuje, nie odsprzedaje, oraz nie użycza zgromadzonych danych osobowych swoich klientów innym osobom lub instytucjom.

2. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy regulowane są w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz.827) oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2014.121 ze zm.).

3. Umowa sprzedaży biletów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
4. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd według właściwości ogólnej.

5. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów lub pomyłek w publikowanych przez Sklep informacjach prosimy o przesłanie informacji o dostrzeżonych nieprawidłowościach na adres e-mail:sklep@kopalnia.pl

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

Informujemy iż ujawnione w formularzu Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora Danych – Kopalnię Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Park Kingi 10, 32-020 Wieliczka wyłącznie w celu związanym z dokonywaniem zakupów w e-sklepie.

Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm. .

Dane podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie ww. celu. Przysługuje Pani/Panu prawo do kontroli ujawnionych danych, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.

Światowe dziedzictwo


facebook

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia